is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweehonderd jaren te Dordrecht gehoudene Nationale Synode. Het waren twee „kerk-reden",- wier verschijning minder om den inhoud dan om den moed van den schrijver, om het voor de zoo fel gesmade Synode op te nemen, van gewicht was. Men weet welk een storm van verontwaardiging dit werkje in het leven riep. Bilderdijk schreef voor den tweeden druk een voorrede, om Schotsman te verdedigen l).

15. Ypeij en Dermout in hun Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk behandelen in het IIe deel, 1822 verschenen, de Synode van Dordrecht en vallen haar op de gewone, felle wijze aan.

16. C. M. v. d. Kemp, De eere der Nederlandsche hervormde Kerk gehandhaafd tegen Ypey en Dermout, 1830, verdedigt hiertegen de Dordtsche Synode in Deel III, p. 207—310 2).

Slechts ter wille der curiositeit maak ik melding van het werkje van :

17. Gamma der Vinen, Bloemlezing. Geschiedkundige minder algemeen bekende bijzonderheden betrekkelijk de Nationale Synode te Dordrecht, een ontspannende lectuur, 1835. Een distelkrans, waarin al de lasterpraatjes van vroegere Rem. schrijvers worden saam gelezen.

Zoo was trots al het geschrijf over de Dordtsche Synode de Muze der historie geen voetstap verder gekomen. Het was daarom te begrijpen, dat met groote belangstelling ontvangen werd het werk van

18. B. Glasius, Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en ióig gehouden te Dordrecht, waarin voor het eerst gepoogd zou worden een samenhangende historie der Dordtsche Synode te leveren. Het plan was dit werk in drie deelen uit te geven, waarvan het eerste de voorgeschiedenis, het tweede de handelingen, het derde de gevolgen der Synode beschrijven zou. Het eerste en tweede deel kwamen uit in 1860 en 1861. Het derde bleef achterwege.

') Zie Dr. L. Wagenaar, Reveil en Afscheiding, p. 59—61.

') In 1850 gaf v. d. Kemp nog uit: Schets ten betooge van de hooge Eerwaardigheid der Dordsche Synode. Een werkje zonder eenig belang.