is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden. Voltallig was de Commissie niet, want Bogerman was door zijn bekende kwaal (het graveel) verhinderd te komen 1). Tot Praeses werd Johannes Polyander en tot Scriba Balthazar Lydius gekozen. In deze vergadering werd ,,'t gene in 't Historisch verhael (d. w. z. de Acta Contracta van Damman) staet tegen het Journael ende andre munimenten des Synodi vergeleken." Nadat dit werk ten einde was gebracht, besloten de Reviseurs „dewyle D. Johannes Bogermannus, gewesen Praeses des voorss. Synodi Nationalis om verscheyden verhinderingen nyet Jegenwoordich en was, ende dese saecken dienden te geschieden met gemeenen advise ende onderteyckeninge" een uit de broeders naar Bogerman te zenden met het „gebesoigneerde', om ,,'t selve met syn E: te communiceren ende syne observatien (jndien hy eenige hadde) inde naeste vergaderinge te verthoonen, opdat inde selvige rypelyck daerop soude moghen geleth worden" 2).

De tweede 3) vergadering der revisores werd 5 November te 's Gravenhage gehouden *). Bogerman had de Acta Contracta teruggezonden, met zijn naam onderteekend ; hij was met deze acta zeer ingenomen. De enkele observatien, die hij gemaakt had, werden nog overwogen, en daarna werden deze acta door de Commissie definitief vastgesteld en door alle aanwezige leden onderteekend 5). Alleen J. Rolandus schijnt op deze vergadering ontbro-

reeds genoemde schrijven van Leeuwarden; maar de vergadering is waarschijnlijk eerst een week later gehouden. Dit blijkt uit de Resol. van Kampen's Mag. waar vermeld wordt, dat Hieronymus Vogelius, een dezer Revisores, 14 Oct. 1619 verlof vroeg om veertien dagen naar Holland te gaan, ten einde de Acta der Synode te revideeren (zie Nanninga Uitterdijk, 1. c. VI, No. 4791).

') Dit blijkt uit Bijlage II, No. 4.

2) Zie Bijlage II, No. 7.

s) Dat er slechts twee vergaderingen der Reviseurs zijn gehouden, blijkt uit hetgeen Cornelius Regius meedeelde op de Synode te Goes, (zie Reitsma, Acta der Prov. Syn. V, i/i).

*) Zie Bijlage II, No. 5 en 6. Uit deze vergadering zijn de twee memoriën van 8 en 9 November. Daar in de eerste memorie gezegd wordt, dat zij „tegen avond ofte morgen" gereed zullen komen, moet deze vergadering van 5—9 November geduurd hebben.

5) Deze vaststelling geschiedde, doordat achter de Acta Contracta de volgende verklaring geplaatst werd: Haec ita fideliter ex diario et iudicijs Synodalibus contracta esse, nos infra scripti ad negocium hoe a Synodo Nationali deputati testamur. Daarna