is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de heeren Feyt, Bruynincx en Lyclama, afgevaardigden der Gen. Staten l), bleken geheel dezelfde meening te zijn toegedaan, en de Generale Staten hebben toen het volgende plechtige besluit genomen: „Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, gelesen ende verstaen hebbende het schriftelycke advis vanden Eerweerdigen ende welgeleerden Johanne Polyandro, Professore jnde Heylige Theologie, Balthazaro Lydio, Johanne Dibbezio, Cornelio Hillenio, Daniele Colonio ende Festo Hommio respective bedienaren des Heyligen Evangeliums, nopende het geene hen voorgedragen was, belangende hetbouck geintituleert, Narratio historica actorum Synodi A'aiionalis, hebben verstaen ende geresolueert, datmen met het drucken ende vuytgeven deselven boecks sal supercederen, Ende dat de Theologische faculteyt, mitsgaders de kerckendienaren ende andere persoonen tot Leyden residerende, dewelcke jnde Synode Nationael tot Dordrecht geemployeert ende gebruyckt syn geweest, opt spoedichste het protocol ofte Journael, 't welck Jnde Synode voorss. van alle 't gepasseerde aldaer gehouden, gelesen, ende by alle de Theologanten, soowel Vuytheemsche als Inlandtsche is geapprobeert, metten eersten ter handt nemen, revideren, oversien, ende met behoorlycke ende nodige documenten amplieren, vergrooten ende verstercken sullen, om 't selve protocol byde geenen, die tottet Jnstellen vande voorss. historische Narratie gebruyckt ende gecommitteert syn geweest, alsdan noch eens doorsien, ende gevisiteert, ende dienvolgende met ordre van haere Ho: ende Mo: Jnt licht gegeven te mogen worden. Gedaen ter vergaderinge vande Hoochgemelte Heeren Staten Generael in 's Gravenhage den XVI January, XYIC twintich" 2).

Het was noodig den loop dezer onderhandelingen zoo uitvoerig uit de Resolutiën der Generale Staten mede te deelen, om daarmede eens en voor goed de onjuiste voorstelling af te snijden, die men bij de meeste schrijvers over de Dordtsche Synode van

*) Rcs. van de Gen. Staten van 14 Jan. 1620. a) Res. van de Gen. Staten van 16 Jan. 1620.