is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want eerst 1 Juli 1623 (na daartoe door de genoemde Classis dringend vermaand te zijn) zond hij de kist met de actestukken aan Ds. J. Bocardus, die destijds te Hendrik-Ido-ambacht predikant was, maar te Dordt woonde, en door de Classis was aangewezen om het Archief te bewaren 1).

Zoo waren de Actestukken der Synode dus eindelijk op de plaats hunner bestemming gekomen.

De „Synodale kist" heeft te Dordrecht echter niet lang rust gehad. Op de Zuid-Hollandsche Synode, 1624 te 's Gravenhage gehouden, liepen booze geruchten over de slechte zorg, die men te Dordrecht voor het archief droeg. De kist was slechts met twee sleutels gesloten, die bij de broeders te Dordt berustten, zoodat het al zeer gemakkelijk was er iets uit te nemen ; voorts zouden niet alle stukken, in het register vermeld, meer te vinden zijn, ja het oorspronkelijke register zelf zou zijn zoek geraakt. Hierdoor ontrust, besloot de Synode twee broeders uit haar midden, n.1. Ds. Nienrode en G. Voetius (benevens één gedeputeerde van elke correspondeerende Synode) naar de Generale Staten te zenden met het dubbel verzoek 1 °. dat de Generale Staten iemand zouden autoriseeren, om alle stukken, die nog berustten onder Hommius, Lydius en Bogerman, terug te brengen; en 20. dat alle de Synodale schriften, die in een particulier huis gehouden en bij twee of drie personen zonder behoorlijke orde bewaard werden, zouden bijeengebracht worden in een publieke plaats te Dordrecht (als zijnde de Synodale Kerk) en in een kist zouden worden opgesloten met acht sloten, waarvan iedere Provinciale Synode één sleutel zou hebben. Voorts besloot de Synode, dat door iedere Provinciale Synode één persoon zou gedeputeerd worden, om te Dordrecht alle stukken te bezichtigen en te inven-

') Dit blijkt uit het begeleidende schrijven van Hommius (Bijlage III, No. 2). Tevens blijkt uit dezen brief, waaraan het register door Lydius 14 November gemaakt was toegevoegd, dat het Archief sinds vermeerderd was met de volgende stukken: ie. de apogtapha a (— Oud Syn. Arch. I, 17, E) en (1. 2e. de acta der pol. gecomm. (Oud Syn. Archief I, 17, Q) en onderscheidene losse stukken (thans ver zameld in foliant M).