is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Renesse, waarin hij de Acta der Nationale Synodes overschreef en 22 Sept. 1664 opdroeg aan den prins van Oranje (E). Ook deze copie stemt met de Friesche woordelijk overeen.

4°. een copie in het Oud Synodaal Archief (vermeld Catalogus XV, No. 103); waarschijnlijk is deze copie uit Zeeland afkomstig (F). Ook zij komt geheel met de Friesche overeen.

50. Voorts heeft men nog copieën van de Hollandsche Postacta in Zeeland (Reitsma, Acta der Prov. Syn. V, p. XV); in het Archief van het Prov. Kerkbestuur van Overijssel (Cat. van het O. S. Archief, p. 153) en in het Archief der Classis Amsterdam (Reitsma, Gesch. der Kerkhervorming, p. 225). Deze copieën heb ik niet vergeleken.

6°. Een copie van de Hollandsche Post-acta wordt ook gepresenteerd door de Fransche vertaling, door J. Hulsius gemaakt, die men vindt achter zijn uitgave van de Confession de Foy van 1669 (zie pag. 15). Gelijk terstond bij vergelijking blijkt, is deze vertaling niet naar de Latijnsche Post-acta gemaakt, maar naar de Hollandsche. En wat nog opmerkelijker is, deze Fransche vertaling biedt woordelijk denzelfden tekst van de Friesche copie, zelfs daar waar de Friesche copie afwijkt van al de bovengenoemde copieën. Hulsius moet dus een afschrift van de Friesche copie bezeten hebben (G).

Al deze copieën der Hollandsche Post-acta, die in de meest verschillende deel en van ons land gevonden worden en toch bijna woordelijk overeenstemmen, bewijzen, dat men hier niet te doen heeft met verschillende particuliere vertalingen van de Latijnsche Postacta, maar met afschriften van één Hollandsch origineel, dat van meet af naast den Latijnschen tekst moet bestaan hebben, welk origineel blijkbaar in Hommius' bezit gebleven is. En nog duidelijker blijkt dit daaruit, dat al deze Hollandsche copieën een eigenaardigheid vertoonen, waardoor zij zich duidelijk onderscheiden van de Latijnsche Post-acta, nl. dat het libellus supplex aan de Overheid (sessie CLXXVII) ontbreekt.

Ten slotte blijft nog de vraag over, wat „origineel" is, de Latijnsche of de Hollandsche tekst der Post-acta, en welke van beide als „authentiek" is te beschouwen. Volgens Ypey en Der-