is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

abusus, quantum fieri poterit, in posterum praecaveri queant. Hunc in finem statutum fuit Illustriss. et praepotent. D. D. Ordinibus Generalibus exhibendos esse sequentes Articulos, rogandasque esse Illustr. ipsorum Dominationes, ut eosdem singulis Provincijs commendare dignentur.

I. Ut jus Patronatus nemini permittatur, nisi qui coram Illustr. D. D. Ordinibus clarè docere possit, se ejusdem justam haberepossessionem:

ne Ecclesia servitutibus non necessarijs temerè oneretur.

II. Ut Patronis non tribuatur aliud jus quam Praesentandi personam habilem : cum etiam sub ipso Papatu aliud jus non habuerint.

III. Ut Patroni prospiciant Ecclesiarum Ministris de tali stipendio, quod justum sit, et a similibus Ecclesiarum Ministris percipitur: neque permittatur unquam, ut cum quoquam de stipendio ita transigant, quasi eum conducerent, aut eum praesentent, qui quam minimum mercedis

pro ministerio postulet.

') A B C D : geordonneert. 'l A B en C laten weg: ende hare *) A B C D voegen in: selfs. *) A B C : met.

5) A B C laten weg : der kercke. ') A B en C: presenteerden.

het gebruyck vandien den kercken weynich ofte niet zoude moghen praejudiceeren ; ende de abusen, zoo veel als mogelyck is, in volgende tijden zoude moghen voorgecomen worden. Tot welcken eynde gheordineert ') is, den Heeren Staten Generael over te leveren dese navolgende articulen, ende hare HoochMog: te versoecken 2), dat zy deselve de respective Provinciën zouden willen recommandeeren.

1. Dat het jus patronatus niemant toegestaen en werde dan die voor de Heeren Staten behoorlick can doen blijcken, dat hy daarvan is in duechdelycke possessie; op dat de kerck niet te vergeeffs met onnodige servituyten beswaert werde.

2. Dat den Patronen gheen ander recht toegestaen en werde, dan om te presenteeren een habijl persoon, alzo zij 3) int Pausdom geen ander recht gehadt en hebben.

3. Dat de Patronen de Dienaren der kercke voorzyen van *) zulcken onderhout, als behoorlick is, ende van gelycke dienaren der kercke 5) genoten wort, sonder immermeer toe te laten, dat zy met ijmant over het stipendium zoo handelen, als off' zy hem huyerden; ofte zulck een presenteeren 6), die niet meer als een

Hooch Mog. te versoecken.