is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

runt: fuitque de ijs potioribus suf- mina ingebracht, ende is byde fragijs in hunc modum statiitum. meeste stemmen daer over geresol-

veert als volcht:

I. Singulae Classes deputabunt i. Een yder Classis zal eenighe nonnullos ex Pastoribus suis minimum Predikanten uyt den haren depute-

binos, aetate, experientia et prudentia ren, ten minsten twe vande outste, maximè conspicuos, qui quotannis ervarentste, ende voorsichtichste, die

omnes Ecclesias, tam illas quae sunt jaerlicx alle de kercken, zoo wel

in urbibus, quam quae in pagis, inde steden, als ten platten lande,

visitent, et diligenter advertant, an visiteeren zullen, ende neerstelick

Pastores, Seniores, et Ludimagistri letten, off de Herders, Ouderlingen

munere suo satis fideliter fungantur, ende schoolmeesters hare ampten ')

in puritate doctrinae persistant, re- oock getrouwelick waernemen, bij

ceptum in Ecclesia ordinem in om- de suyverheyt der leere verblvven 2),

nibus observent/atque aedificationem de ordre bv de kercken aengenomen

Ecclesiae, simulque etiam juventutis, in alle deelen wel 3) onderhouden,

pro virili sua debitè verbis et operibus ende de stichtinge der kercke, midts-

procurent: ut eos, qui fortè in hac gaders oock der jeucht, na haer

vel illa muneris sui parte negligen- vermogen 4) met woorden ende werc-

tiores deprehendantur, 6) tempestivè ken vorderen : Op dat zy die ghene,

et fraternè admoneant; atque ut die 6) in het eene ofte andere stuck

omnia ad pacem, aedificationem, et hares ampts zouden moghen bevon-

bonum Ecclesiarum et Scholarum den worden wat traech te zyn '),

dirigantur, consilijs et factis juvent. in tvts ende 8) broederlick vermanen,

Liberum autem erit singulis Classibus ende een ygelyck met raet ende daet

hanc provinciam Visitatoribus illis dienen, ten eynde dat alle saecken

prorogare, quam diu Classibus visum tot vrede, stichtinge, ende ten besten

fuerit: nisi fortè Visitatores ipsi ob der kercken ende scholen mochten

rationes graves, de quibus Classis aengeleyt worden. Ende 't zal een

judicabit, dimissionem petant. Art. yder Classi vrijstaen, de visitateurs

44- in desen last te continueeren zoo

*) A B C D : ampt.

а) A B C : blijven.

8) A B C D laten wel weg.

) A B C D voegen in : behoorlyck.

°) In het gedrukte exemplaar staat deprehendentur, in het M. S. deprehendantur.

б) A B C : diese.

7) A B C : wat traech souden mogen vinden.

8) A en B laten ende weg.