is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430, III, p. 21). Zoo had men in Zuid-Holland dus feitelijk twee soort van „opzichters", de Inspectores der Synode over de Classsen en de Visitatores der Classe over de kerken. Toen de laatsten hun taak geregeld waarnamen, zijn de eersten van zelf vervallen (cf. Hooyer, Oude kerkenordeningen p. 440; wat hij meedeelt is echter wel eenigszins verward). Maar al nam Zuid-Holland de „visitatie" gretig aan, niet alle Provincies volgden dit voorbeeld. Zoo hebben de Noord-Hollandsche Synoden wel telkens op de profijtelijkheid van dezen maatregel gewezen (Reitsma, Acta der Prov. Syn. I, p. 33, 34, 233, 417, 430), maar er geen bindend besluit van gemaakt en het gevolg daarvan was, dat geen enkele classis in Noord-Holland de visitatie had ingevoerd. Yan deze impopulariteit der visitatie in Noord-Holland geeft ook het advies der Noord-Holl. gedeputeerden op de Synode (door Heyngius meegedeeld p. 201, 2) niet onduidelijk blijk: „Aengaende 't eerste noopende de Visitatores Classium Dat wytlaten inde vryheyt vande kerken volgens de Resolutie des Sinodj Nationalis Anno 158b, Artic. 40 daervan synde. Ende mogen lyden dat het in sulcke Classen diet noodich vinden gebruyet worde; evenwel dat sulex inden Noorthollandsche Classen niet gepractiseert wert, geschiet om dat sy selve 't geene nodich is versorcht, wel konnen waernemen, ende oock in haere Classicale bijeenkomsten besorgen. Volgens den 38 Artykel der voorss. kerkenordening. Oock mede om dat sy't conform de resolutie des Synodj Nationalis Middellurgensis, quest. 64 niet noodich vinden." Het verzet der Noord-Hollanders heeft echter niet veel geholpen. De aandrang uit Zuid-Holland heeft blijkbaar gezegevierd. Zoo heeft de Synode van Dordrecht de visitatie voor alle Classen verplichtend gesteld en een juiste omschrijving van haar taak gegeven. Later werd dit Artikel als Artikel 44 in de D. K. O. opgenomen. De redactie van dit artikel in de K. O. wijkt niet onbelangrijk af van de redactie in de Hollandsche Post-acta, zoodat Hommius bij dit artikel de oorspronkelijke redactie nog niet gebruikt heeft. De kerkvisitatie is na de Dordtsche Synode spoedig overal in zwang gekomen, alleen het slot van het artikel, dat de Visitatores liefst moesten gecontinueerd worden, is geen