is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering besloten sijn, off noch soude mogen besloten werden, eenige specialycken sullen moeten geordonneert werden: End de rest door de particuliere Synoden sal wtgevoert werden, gelyck voor desen altyt is geschiet" (Heyngius p. 202).

De Drentsche afgevaardigden melden aangaande de beide voorgaande besluiten kort maar juist: „Is besloten dat dar Deputati Classium ende Synodorum behoorden te syn" {Archief voor Kerkel. Gesch. IV, p. 197).

3. Correspondentie der Synoden. Waar de Hooge Overheid het houden eener Generale Synode telkens verhinderde, en de behoefte der Kerken, om in moeilijke gevallen elkanders raad en steun te zoeken, toch bleef bestaan, sprak het wel van zelf, dat de gedachte opkwam in dit gebrek te voorzien door het hulpmiddel van Synodale correspondentie. Reeds in 1594 had de Zuid-Hollandsche Synode aan hare noordelijke zuster het voorstel gedaan, tot zulk een correspondentie over te gaan, hetgeen gretig werd aangenomen. In 1600 werd Gelderland der Dritte im Bunde; zoo breidde zich allengs de correspondentie uit en bleek zij in de Arminiaansche troebelen een uitstekend middel om tot onderlinge eenstemmigheid te komen (Reitsma, Gesch. der Kerkherv. p. 253). Het is dus te begrijpen, dat op de Zuid-Hollandsche Synode van 1618 het gravamen werd ingebracht, of het niet goed zou zijn, dat de Generale Synode zoodanige correspondentie over het geheele 15.nd invoerde. De Zuid-Holl. Synode besloot wel, dit gravamen door te zenden naar de Generale Synode, maar had toch zelf reeds een bedenking: „onder dese restrictie dat sulcx nyet en verhindere een nationalem synodum" (Reitsma, Acta der Prov. Syn. III, p. 307). Ook het praeadvies der Noord-Hollandsche gedeputeerden (Heyngius p. 202) wees op ditzelfde bezwaar: „Xoopende de Correspondentie, soomen soude hebben de Jaerlyxe byeencomste vande Provinciale of Particuliere Synoden end alle 3 off 4 Jaren een National en Synodum, soo achten wij de voorss. Correspondentie onnoodich. Meenen evenwel, dattet die Provinciën, die met malcanderen souden begeren te corresponderen sal mogen vry staen."

Het is dus geen wonder, dat de Synode deze correspondentie