is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de non-prejudicie der kercke ende der gerechticheyt van dien" (Reitsma, 1. c. II, p. 99).

2. De Gedeputeerden der Synode bij het examen peremptoir. Dit besluit is niet anders dan een nadere uitwerking van hetgeen de Synode besloot omtrent de Gedeputeerden der Synode, zie zitting 159, Aant. 2. Heyngius deelt het niet mede.

3. De correspondentie met de Overheid. Hoe dit besluit, dat als Art. XXVIII in de D. K. O. is opgenomen, in de wereld is gekomen, kan ik niet zeggen. Heyngius deelt alleen mede: „Js oock de kerkenordening nade articulen van de Diensten geamplieert met een nieuwen artykel, begrijpende hoe de Overheyt de gestelde Ordre behoort voor gerecommandeert te houden, ende wederom hoe de kercklycke persoonen, elck nae haers ampts gelegenheyt, haer behoren te dragen neffens haer Overheyt" (p. 204). Geen enkel gravamen gaf er aanleiding toe en in een K. O. is dit Artikel zeker al zeer weinig op zijn plaats. Blijkbaar was ook dit Artikel niets anders dan een poging, om de Overheid gunstig te stemmen tot approbatie van de Kerkenorde.

Sessione Centesima LXII.

Eodem die post

meridiem.

De propositis postremo gravaminibus declarata fuerunt singulorum Collegiorum suffragia, quibus statutum fuit de singulis in huflc modum:

1. Ecclesiae praeter diem Dominicum observabunt etiam diem Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes cum die sequenti. Et quoniam in plerisque Belgij urbibus et P10vincijs dies Circumcisionis et Asscensionis Christi etiam observantur, pastores in omnibus illis locis, in quibus hi dies non observantur, operam dabunt apud Magistratum,

Sess 162.

Desselven daechs na den Middach.

De Collegien hebben ingebracht haer advijsen over de laetst voorgestelde gravamina, ende is daer van aldus geresolveert.

1. De ghemeenten zullen onderhouden beneffens den Sondach oock den Christdach, Paesschen ende Pinckxteren, met den volgenden dach: ende dewyle inde ') meeste steden ende Provinciën van Nederlant daerenboven noch gehouden werden, den dach vande besnydinghe ende hemelvaert Christi, zullen de dienaers over al, daer dit noch niet int ge-

') A: nu de; B: nu inde