is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etiam in alijs, et maximè Lingvae Sanctae et Graecae ac Philosophiae hoe serió curetur, ne vocentur alij, quam qui doctrina, ingenioque excellunt, et quorum nomen sit celebre ; de quorum pietate, vitae probitate, non dubitetur; quique antiquae Reformatae Doctrinae firmiter adhaereant, neque unquam justam occasionem dederint suspicionis de impuritate in doctrina.

VI.

Ut omnes Professores singularum Facultatum et Artium testandi consensus, in doctrina orthodoxa, caussa, initio suae 3) functionis subscribant Consensus formulis, Confessioni et Catechismo harum Ecclesiarum.

VIL

Ut Professoribus Philosophiae et Lingvarum non permittatur vel in lectionibus, vel in disputationibus tractare materias aut controversias Theologicas, nisi re communicata cum Theologis, et venia ab illis impetrata.

*) A B C D : leere.

A B C D E : alle ; G : tous. 3) In de gedrukte exemplaren ontbreekt *) A B D hebben : ende van deselve d

maer oock der andere faculteyten, ende insonderheyt der Hebreeusche ende Griecksche spraecken, oock mede der Philosophiae, ernstelick gelet werde dat gheen andere beroepen werden, dan die uytnemende zyn van leere ende verstant, ende die vermaert zyn, van welckers godtvruchticheyt ende vromicheyt van leven men wel verseeckert zij, ende die haer vasthouden aende van outs gereformeerde religie 1), ende noyt in wettelvcke suspicie van onsuyverheyt der leere gheweest zyn.

6.

Dat de a) Professoren van yder faculteijt ende conste tot betuyginghe van hare overeenstemminghe inde rechtgevoelende leere, op het aenvaerden van hare bedieninghen, der formulieren der overeenstemminge, namelick de Confessie ende Catechismo deser kereken onderschryven.

7-

Dat de Professoren der Philosophiae ende der talen niet toegelaten werde, ofte in hare lessen, ofte in hare disputatien, te tracteren theologische materien ofte controversien, voor dat zy de saecke mette Theologanten gecommuniceert, ende verloff daer toe *) vercreghen hebben.

dit woord.

ertoe consent; C : ende daervan consent.