is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De Triviale Scholen. Wat de Triviale scholen betreft, waren verschillende gravamina ingekomen, die over drie punten liepen: ie dat de schoolmeesters verplicht zouden worden de Confessie te teekenen, opdat alleen gereformeerde schoolmeesters zouden worden toegelaten (Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel); 2e dat aan de kerken zeggingschap zou worden toegekend bij de benoeming der schoolmeesters (Xoord-Holland); en 3e dat aan de Generale staten verzocht zou worden om een generale schoolorde, opdat de onbekwame schoolmeesters zouden geweerd worden en er eenparigheid mocht komen in het onderwijs. Het eerste gravamen is eerst behandeld in de namiddagzitting, p. 1S8 ; het tweede heeft men laten liggen en alleen op het derde gravamen ismen ingegaan. Het besluit, dat de Synode nam, is letterlijk in het libellus supplex overgenomen (p. 266).

5. Huwelijken met geëxcommuniceerden. Ook over deze vraag bestond verschil van gevoelen in de kerken. De Synode van Dordt, 1578, had op de vraag, of men geëxcommuniceerden trouwen zou, geantwoord: „ja, welverstaende dat men se aernstelick tot boetverdicheyt vermanen sal" (Rutgers, Acta der Nat. Syn. p. 272). En evenzoo had de Synode van Middelburg, 158, geoordeeld aangaande het huwelijk tusschen twee personen, waarvan „de eene een lidtmaet is, ende de andere gheen professie doet , dat „de Dienaers sullen aerbeyden sulcke houwelicken te verhinderen, so veel moghelick is. Maar so zij emmers voortuaeren willen, sal hijse trauwen" (1. c. p. 437). Ook de Synode van ZuidHolland, 1592, had in dien zin geadviseerd „alsoo 't houwelick meerendeels politijck is" (REITSMA, Acta der Prov. Syn. II, p. 440). De Gedep. der Noord-Holl. Syn. gaven dan ook op de Generale Synode geen ander advies, dan eene verwijzing naar de reeds aangehaalde besluiten van 1578 en 1581 (Heyngius p. 208). Toch is het wel te begrijpen, dat de zaak nogmaals op de Generale Synode gebracht werd, en deze thans eene tegenovergestelde beslissing nam. Het huwelijk was zeker meerendeels politiek, en daaruit volgde wel, dat de kerk zulke huwelijken niet keeren kon, maar niet, dat de kerk deze huwelijken, die tegen Gods gebod ingingen, ook kerkelijk moest inzegenen. De Synode oor-