is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op pene van als scheurmaeckers gecensureert te worden.

Ende indien tot eenigen tyde de classis ofte synodus

zoude vtogen goetvinden, om de eenicheyt in de leere te onderhouden, van ons te eyschen onse naerdere verclaringhe ofte gevoelen over eenich artickel van de voorsz. Confessie ofte Catechismus soo belooven wy oock mits dese dat wy daertoe /' alle tyde zullen bereyt ende willich zyn, op pene als boven.

Synodo zullen openbaren, om van de selve geexamineert te worden, bereytzynde het oordeelderselver altyt ghewillichlick ons te onderwerpen ; op pene dat wij hyer teghen doende ipso facto van onsen dienst zullen zyn gesuspendeert.

Ende indien f enighen tyde de kerckenraet, Classis, ofte Sijnodus om ghewichtighe oorsaecken van nadencken zouden moghengoet vinden, tot behoudingevande enicheyt ende suijverheyt inde leere, van ons te vereyschen onse naerder gevoelen ende verclaringhe,1 zoo beloven wy oock midts des en dat wij daertoe tot allen tijden bereyt ende willich zyn zullen op pene als boven, behoudens t' recht van appel in casu van beswaernisse, geduerende welcken tyt van appel, wij

baren

en ons altijts in desen het oordeel des classis ende des synodi onderwerpen ... synde tevreden datt, indien wij ons hiertegen in leere offte ordere souden mogen kommen te verlopen, dat wij bij ordeel des classis offte des synodi van onse diensten nae eysch der saecken suspendeert ende deporteert werden.