is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaet, end oock vande Canones des 2en A rtikels ten aensien beyde vande rechtsinnige leere, end vande verwerping der dooling" (p. 211); in de 167e sessie, op Pinkstermaandag, „de oversettinge vande Canones des derden ende vierden artykels" (pag. 212); in de i68e sessie „de oversettinge vande Canones des vijfden artykels, mitsgaders vande naereden offt verwerpinge der Calomnieri" (p. 212). Wie gelijk heeft, Heyngius of de Acta, is niet uit te maken.

Sessione Centesima LXVI.

Eodem die post

meridiem.

Perrectum fuit in praelectione atque examine versionis Belgicae Canonum Synodicorum de primo Articulo.

Sessione CLXVII.

XX Maij, die Lunae post

meridiem.

Praelecta atque examinata fuit translatio Belgica Canonum Synodicorum de secundo Articulo.

Sessione CLXVIII.

XXI Maij, die Martis post

meridiem.

Praelecta atque examinata fuit versio Belgica Canonum Synodicorum de Articulis tertio, quarto et quinto.

Quandoquidem Provinciae Ultrajectinae de idoneis Pastoribus nondum erat prospectum, rogata fuit

Sess. 166.

Desselven daechs na den Middach.

Men is voortgegaen int voorlesen ende examineren vande oversettinghe der 'synodale verclaringhe over den eersten Art. ').

Sess. 167.

20 Maij, des Maendachs na den

Middach.

Js voorgelesen ende geexamineert de translatie vande Canones sijnodales des tweeden Artikels.

Sess. 168.

21 Maij, des dinsdaechs na den

Middach.

Js voorgelesen ende geexamineert de oversettinghe 2) vande sijnodale Canones des derden, vyerden, ende vyffden Artikels.

Alsoo de Provincie van Utrecht noch niet voorzyen was van bequame Predikanten, is de Synodus

') A B C : des eersten Artikels. !) A B D : translatie.