is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Synodus, ut nonnullos ex hoe conventu deputare velit, qui in proxima Synodo Provinciali Ecclesiarum Ultrajeetensium, eonsilio et opera illas juvare possint. Ad quam petitionem huie rei deputati sunt Eilhardus Mênhius, Sebastianus Dammannus, Joannes Dibbetius, Jacobus Triglandius, Godefridus Udemannus, et Joannes Bogermannus.

versocht, om enighe uyt het midden van haer te deputeeren, die het naest aenstaende provinciale Sijnodus van Utrecht met raet ende daet zouden mogen assisteren. Op welck versoeck tot dese saecke gedeputeert zijn: Ei/hardus Menius '), Sebastianus Dammawius, Johannes Dibbetzius 2), Jacobus Triglandius, Godefridus Udemannus, ende Johannes Bogermannus.

1. De Commissie naar Utrecht. Heyngius leert ons de eigenlijke bedoeling van dezen maatregel kennen: „ Alsoo in de Provincie van Utrecht veele Remonstranten syn, ende daertegen weynich apparentie, om door middel vande kereken aldaer de Sententie deses Synodj tegens de Remonstranten te executeren. Soo ist dat tot beter vordering vande Executie met goetvinden vande E. E. Heeren Delegaten van Wtrecht sijn genomineert de broederen, die het laestgehouden Synode der rechtsinnige inde voorss. Provintie hebben geassisteert, Naementlyck D. Sebastianus Dammanus, predicant thot Zutphen, D. Allardus Menius, predicant tot Harderwyck. Noch D. Joannes Dibbetius, predicant tot Dordrecht, ende in plaetse D. Henricj Swalmij, predicant thot Delft, genomineert D. Jacobus Tryglandius, predicant tot Amsterdam ende D. Godefridus Vdemannus, predicant thot Ziericzee, om haer by de rechtsinnige kereken in(t) houden haeres Synodj aldaer te vervoegen ende met kennisse vande heeren Staten van Utrecht neffens deselve te besoigneren end onder anderen oock repartitie van Classen the maken" (p. 212). Ook hier blijkt weer de getrouwheid van Heyngius' aanteekeningen. Toen 12 October 1618 de Synode „derghener, die bij d' oude Gereformeerde kereke gebleven sijn" saam zou komen, had de Gereformeerde kerk van Utrecht „bij gebreck van ordinarijsche predicanten" met authorisatie van de Staten en de vroedschap der stad Utrecht, de predikanten

') A : Allardus Manius. *) A B C D : Dibbetius.