is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver ende gesont syn inde leere the doen aenstellen" (p. 213). De brief, waarin de Synode de beide besluiten in deze zitting genomen aan den Magistraat meedeelde, is 29 Mei geteekend en verzonden. De Magistraat heeft daarop 2 Juni het lezen doen ophouden in de kerk. Het was zijn schuld niet, dat de beide voorlezers in particuliere huizen hun leesdiensten toch hebben voortgezet (Nanninga Uitterdijk 1. c. VI. N°. 4742, 4748.)

Sessione Centesima LXX. Sess. 170.

Eodem die post Desselven daechs na den

MERIDIEM. MlDDACH.

Praelecta atque examinata fuit Js voorgelesen ende geexamineert translatio Belgica Praefationis et de oversettinghe vande voorrede ende Conclusionis Canonum Synodicorum. conclusie vande sijnodale Canones. Et quia in hisce translationibus Ende dewyle in dese oversettinghe quaedam adhuc desiderari vide- noch enighe dinghen gedesidereert bantur, rogati fuerunt D. Jacobus werden, zyn Jacobus Rolandus ') ende Rolandus, et D. Antonius Walaeus, Anlonius Walaeusa) versocht om ut omnes hasce Canonum translatio- alle 8) gemelte oversettinghen vande nes Belgicas pauló accuratiüs recog- Canones wat nader te doorsyen. noscant.

1. De revisie van de Nederlandsche vertaling der Canones. Of deze Commissie haar opdracht heeft vervuld en welke verbeteringen zij in de vertaling der Canones heeft aangebracht, weet ik niet. Uit het reeds vroeger geciteerde schrijven van Hommius van 28 Juni (zie Bijlage II, No. 2), waarin deze meedeelt, dat Bogerman bezig was hier en daar in het „duitsch exemplaer" de overzetting wat te verbeteren, zou men kunnen afleiden, dat niet deze Commissie, maar Bogerman de revisie heeft waargenomen.

Sessione Centesima LXXI. Sess. 171.

XXIII MAIJ, DIE Jovis ANTE 23 MAIJ, DES DONDERDAECHS VOOR MERIDIEM. DEN MlDDACH.

Editiones Gallicae et BelgicaeCon- De verbeterde Fransche ende Ne-

*) A B : Roelandus. 8) A B D : Wallaeus. 8) A B D : alle de.