is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aut Declarationis Synodicae latius exponamus, aut pressius declaremus, promittimus etiam simul nos omni tempore aut praestandam hanc declarationem promptos paratosque fore; sub eadem, quae supra dicta fuit, poena salvo tarnen jure appellationis, si fortè sententia Synodi nos gravatos existimaverimus, qua appellaüone durante, nos sententiae et Constitutioni Svnodi Provincialis acquiescemus.

Statutum fuit Visitatores aegrotorum eodem modo Confessioni, CatechLsmo, et Declarationi Synodicae esse subscripturos, quo antehac de Rectoribus et Ludimagistris statutum fuit. An et qua ratione Seniores Ecclesiarum sint subscripturi, relinquitur singularum Classium et Svnodorum prudentiae. Praelecta fuit atque approbata Formula Baptismum administrandi circa adultiores, hunc in modum concepta:

Et quamvis Christianorum liberi, etiamsi haec non intelligant, ex vi foederis Baptizari debeant, non licet

oorsaecken van nadencken *), tot behoudinghe vande eenicheyt ende suvverheyt inde leere, van ons te vereyschen onse nader ghevoelen ende verclaringh over enich Articul vande voorss. *) Confessie, Catechismo ende synodale verclannghe : zoo beloven wij oock midtsdesen, dat wij daer toe t' allen tyden *) ghewillich ende berevd zullen wesen. op pene als boven; behoudens het recht van appel in casu van beswaringhe, gedurende welcken tyd van appel, wij ons na de uytspraecke ende ordre des Sijnodi Provincialis zullen reguleeren.

Js besloten dat de cranck-besouckers de Confessie, Catechismo, ende Svnodale verclaringhe onderschry ven zulien, op ghelycke wyse als hij er vooren vande Rectoren ende Schoolmeesters geordineert 4) is. Ende off oock, ende 5) op wat wyse de Ouderlinghen der kercken onderschrijven zullen, zulckx wert gelaten ter discretie van vder Classis ende Synodus.

Js noch voorgelesen ende gearresteert het formulier vande bedieninge des doops omtrent de bejaerde, aldus inghestelt:

Ende alhoewel de kinderen der Christenen niet tegenstaende zij dit niet en verstaen, uyt cracht des

') A laat dit weg.

*) A C : voorschreven; D : voorseyde.

*) A B laten t' allen tijden weg, C D en G hebben het. *) A B C D: geordonneert. s) A laat ende weg.