is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar deze voorslag werd met een tegenvoorslag beantwoord, die alle hoop op verzoening afsneed 1).

Intusschen was door de Kerk in de Ramen Rippertus Sixtus, predikant te Twisk, die aan dezen strijd in de Classis het leeuwenaandeel had, te Hoorn beroepen en liet de Overheid zijn komst oogluikend toe. Maar dit was niet naar den zin van Sapma en Welsingius, die Sixtus in het begin van 1617 tot een twistgesprek uitdaagden, voor notaris en getuigen te houden. Sixtus nam dezen voorslag aan. De conferenties werden gehouden van 12 Januari tot 20 April, waarbij Sapma alleen aan het woord was, om zijn gevoelen uiteen te zetten. Maar toen Sixtus, die met bewonderingswaardig geduld deze maanden had zitten luisteren, nu eindelijk aan het woord zou komen en eischte, dat Sapma even geduldig naar zijn antwoord zou luisteren, was Sapma hiervoor niet te vinden en ging de vergadering uiteen 2).

Toen in 1618 de Noord-Hollandsche Synode voor het eerst weer samenkwam, waarin Welsingius als afgevaardigde van het Rem. deel der Classis Hoorn zitting had, verschenen daar Walesius

1) Deze vredehandel wordt uitvoerig verhaald in het blauwboekje: Vrede-handel tusschen Die van 't Classis ende d'openbare Gereformeerde Kercke van Hoorn ter eenre: ende die haer vande selve. so Classe, als Kercke hebben afgesondert ter ander zijde Aenghestelt by de. . . Burgemeesteren ende Vroedtschappen der Stede Hoorn... (Met titelvignet). Tot Hoorn. Ghedruckt z. n. v. pl. en v. dr. 1617, (K. B. 2402).

2) De notulen dezer vergadering, met de beantwoording, die Sixtus had willen geven werden gedrukt te Enkhuizen onder den titel: Bespreek . . . ghehouden over . . . huydendaechsche kerek. verschillen, voor twee notarissen. . . tusschen D. Sapma. . . ende R. Sixti.. . Waer voorts nu oock byghecomen is: de nootw. verantw. Ripperty., uoaer inne. . . de re?nonstr. dwalingen Dominici voeder legt, ende de rechtghesinde. . . leer der kereken. . . verdedicht wordt.. Ghedr. tot Enchuysen, 1617, (Rogge I, 2, p. 17). Een dergelijke uitgave, maar van Remonstrantsche zijde, verscheen te Hoorn bij Jan Jochimsz. Byvanck, onder den titel: Bespreek ofte Onderhandelinge gehouden . . . tusschen Dominicum Sapma. . . Ende Rippertum Sixtu?n (K. B. 2404). Trigland beweert t. a. p. dat hij niet gehoord had, dat op het boekje van Sixtus ooit eenig antwoord van Ds. Sapma verschenen was. Dit is onjuist, want Sapma gaf in 1618 uit: Provisioneel vertoogh van de groote onbescheydenheyt ghepleegt bij R. Sixti. . . in syne Nootwendighe verantwoordinghe . . . tegen de dictaten Dominici, etc. (Rogge. Cat. I, 1, p. 130).