is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artykel der Iverckenordeninge daervan gestelt te insereren : de Respcctive dassen" (p. 218, 9). Deze mededeeling is van belang, omdat zij toont, dat aan het einde der Synode alle veranderingen, die de Synode in de Kerkenorde aangebracht had, nog eens zijn opgelezen en toen definitief zijn goedgekeurd. Tegelijkertijd heeft de Synode toen nog twee wijzigingen in de Kerkenorde aangebracht. Vooreerst wilde de Synode, dat hetgeen in de 17e zitting over de catechisatie bepaald was, in de kerkenorde zou worden ingelijfd. Deputaten, die benoemd werden om de Kerkenorde te redigeeren, hebben aan dien last echter niet voldaan. Tot hunne verontschuldiging laat zich aanvoeren, dat de bedoelde besluiten moeilijk in dien vorm in de Kerkenorde waren op te nemen, omdat daardoor een disproportie met de andere artikelen zou ontstaan zijn, die ieder in het oog springt. Het ware beter geweest het bedoelde besluit, gelijk ook vroegere Synodes wel gedaan hebben (bijv. de 's Gravenhaagsche met de artikelen over de Visitatie, RUTGERS, Acta der Na/. Syn. p. 506—507) als aanhangsel aan de Kerkenorde toe te voegen. En ten tweede heeft de Synode in Art. LV, D. K. O. (of 49 der 's Gravenhaagsche K. O.) een kleine wijziging aangebracht, door er in te voegen: der respectieve classen. Deze verandering is metterdaad in de D. K. O. opgenomen, gelijk bij vergelijking van Art. 49 der 's Gravenh. en Art. 55 der D. K. O. blijken kan. De 's Gravenh. redactie van dit artikel heeft nl.: „ende goet ghekent zijnde van de Dienaren des Woorts zijns particulieren Synodi", en de Dordtsche: „van de Dienaren des Woordts zijner Classe ofte particulieren Synodi", zoodat de meedeeling van Heyngius volkomen bevestigd wordt. Veel moeilijker is daarentegen de vraag op te lossen, hoe Heyngius mee kan deelen, dat de Synode de veranderingen heeft goedgekeurd in de door hem opgenoemde artikelen, terwijl noch uit zijn eigen aanteekeningen, noch uit de officieele acta, noch uit vergelijking van de Haagsche redactie der K. O. met die der Dordtsche Synode bij de meeste dezer artikelen blijkt, dat er eenige verandering is aangebracht. Volgens de Acta zijn nl. wijzigingen aangebracht in Art. 4 en 5 (sessie 161), Art. 40 (sessie 159 = Art. 44 D. K. O.), Art. 52 (sessie 162 = Art. 58