is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Hollandsche.

Ende ghij N., naedien ghij mede den h. doop begeert te ontfangen tot een zegel uwer inlijvinghe in Gods gemeente, opdat het blijcke voor die christelijcke gemeente, dat ghij die •ware christelycke religie hebt aengenomen, daervan ghij particulier lij eken onderweesen zijnde uwe bekentenisse voor onsgedaen hebt, so vraghe ich u eerstelijck:

Oft ghij gelooft in Godt, Vader, Zoon ende H. Geest, die hemel ende aerde met alles, wat daerin is, wt niet geschapen heeft, ende dieselve noch dagelickx onderhoudt ende regiert, also dat niet en geschiet noch in den hemel noch opter aerden sonder sijne godtlijcke wille? Antw. Ja.

Ten 2« oft ghij gelooft, dat ghij in zonden ontfangen ende geboren sijt ende daerdoor een kint des toorns, van naturen onbequaem tot eenigen goede ende geneijgt tot allen quaden ? Antw. fa.

Het Dordtsche.

Nademael dan ghy N. oock begeert gedoopt te worden tot een segel uwer inlivinghe inde kereke Goodts, opdat blycke dat ghy niet alleen de Christelycke religie aenneemt, waerin ghij van ons int bijsonder onderwesen zyt, ende waer van ghij voor ons belydenisse ghedae7i hebt; maer dat ghij oock gesint zyt u leven daer na aen te stellen door de genade Goodts, zoo zult (ghy) voor Godt ende zyne kereke ongeveynsdelijck antwoorden:

1. Off ghy ghelooft in den enighen waren Godt, onderscheyden in drye personen, Vader, Soon, ende H. Gheest, die hemel, aerde ende alles wat daer in is, uyt niet geschapen heeft, ende alsnoch onderhout ende regeert, also datter niet en gheschiet noch in hemel noch op aerde sonder zynen Godtlycken wille? Antw. fa.

2. Off ghy ghelooft, dat ghij in sonden ontfanghen ende geboren zyt, ende daerom een kint des toorns, van nature tot gheenen goede bequaem, ende tot allen quaeden geneycht; ende dat ghy met ghedachten, woorden ende wereken de geboden des Heeren dickmaal hebt overtreden ende