is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was nopende de sake Isaacj Welsingij die alleen syn appell vervolcht heeft, soo te voren geseyt is, dewelcke verclaert hebben dat sy niet hebben konnen vernehmen, dat de voorss. Welsingius in forma beschuldicht wert van onsuyverheyt inde Leere. Maer wel van soodanige proceduren die tot styvinge vande onsuyvere ende verdruckinge vande reyne leere gestrect hebben. Waerop het Synodus heeft noodich geacht de Gedeputeerde van Noorthollant af te vragen, offer geen hope en was dat Welsingius door behoorlycke satisfactie metten Magistraet ende kercke van Hoorn soude koennen versoent worden en dien volgende aldaer met stichtinge blyven. Maer deselve verclaerden, sulx al van te vooren op verscheyden tyden onderleyt te syn, maer te vergeefs, oock mede de sake tot Hoorn alsoo gestelt te syn, dat alsnoch daertoe geen apparentie en is. Het Synodus dan om het hare in dese sake te doen, gehoort ende geexamineert hebbende de Sententie vande Gecommitteerde des Synodj van Noorthollant tegen Welsingium voorss. uytgesproken, mitsgaders redenen ende fondamenten van dien, end mede syn antwoorde op deselve; Item wel lettende opt geene de Gedeputeerde van Noorthollant alhier verclaerden, als oock opt praeadvys vande sesse broederen, die totte sake der Appellanten van dese vergadering gecommitteert waeren. Heeft geoordeelt end verclaert, dat de Sententie bij die van Noort-Hollant over den voorss. Welsingium uytgesproken gefundeert sy, end dat het Synodus van Noorthollant sich sal gelast houden, om goede informatie te nemen op de leere Welsingij, ende haer vande oprechticheyt inde selve te versekeren, opdat hy in allen gevalle door behoorlycke satisfactie met den Magistraet ende kercke tot Hoorn ten overstaen van eenige gedeputeerde des voorss. Synodj versoent synde deselve een proeve soude mogen doen, off hy met aengenaemheyt ende stichtinge aldaer in den dienst gebruyet soude konnen worden, ofte anderssins dat sy hem totten dienst van een ander Gemeente sullen bevorderen.

Dewyl Joannes Wallesius ende foannes Arnoldj haer appell hebben laten vallen, maer belooft haer still te houden ten tyt toe, dat het Synodus Provinciael van Noorthollant haer sake soude mogen byder hant nemen sal het voorss. Synodus daervan