is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Cumque Illustriss. DD. VV. optimè sit perspectum, quantum intersit Ecclesiarum harum regionum, ut Scholae tum Majores, tum Minores, seu Triviales, rectè sint constitutae: atque ipsa nos docuerit experientia quam magna in Ecclesijs et politia harum regionum extiterint incommoda ex eo, quod ijsdem Scholis non fuerit bené prospectum: ut etiam ab Illustriss. DD. Vestris in hoe negotio tales leges constituantur, quibus abusus omnes tolli ac praecaveri, et fructus debiti ex ijs melius haberi queant.

VI. Quem in finem, quod ad Vniversitates et Illustres Scholas attinet, Synodus etiam submissè petit, ut Illustriss. DD. VV. placeat advertere ad Articulos, superiori anno a Synodo Suyd-Hollandica Illustr. DD. Ordinibus Hollandiae et West-Frisiae eundem in finêm exhibitos, qui hic adjuncti sunt; eosdemque Illustr. DD. Ordinibus singularum Provinciarum, in quibus sunt Universitates aut Scholae Illustres, eum in finem commendare.

VII. Quod verö ad triviales Scholas attinet, Synodus etiam submissè admodum petit, ut Illustriss. DD. VV. placeat decernere, ut ex consilio virorum doctorum, qui optimè intelligunt ea, quae ad Juventutis institutionem spectant, generalis aliqua Constitutio Scholastica concipiatur ac

van hare diensten so langhe te licentieren.

Ende nademael uwe Hooch Mogen ten besten bekent is, hoe veel de kereken deser Landen daeraen gelegen is, dat de scholen, so Hoghe, a/s Triviale, behoorlyck moghen wesen bestelt, ende de ervarenheyt geleert heelt, wat groote onheylen by gebreecke van dien in de kereken ende Landen zijn ontstaen, dat oock bij uwe Hooch Mog. over deselve sodanige Ordre moghe gestelt worden, waerdoor alle misbruyeken wech genomen zijnde, de behoorlijcke vruchten uyt deselve te beter souden connen becommen worden.

Tot welcken eynde aengaende de Universitevten ende IllustreScholen de Synodus als vooren versoeckt, dat uwe Hooch Mog®" gelieve te letten op de poincten in den voorledenen jare by de Synodus van SuydtHollandtaende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ten selven eynde overgelevert hier by gaende, ende dat deselve by uwe Hooch Mog. aen de respective Provinciën, daer Hooghe ofte Illustre scholen zijn, gerecommandeert moghen worden.

Aengaande de Triviale scholen is mede des Synodi ootmoedigh versoeck, dat uwe Hooch Mog. gelieve goet te vinden, dat, met advys van geleerde mannen op de Institutie vande Jeugdt haer best verstaende, een algemeyn School-ordre soude moghen worden beraemt ende gestelt,