is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

histrionicas comoediarum actiones, per tripudia, auctiones bonorum, compotationes, et per minus necessaria quaelibet opera servilia: similesque aliae quamplurimae, quae in hisce regionibus magno cum scandalo et Reformatae Religionis dedecore, magnoque cum cultus divini impedimento passim accrescunt, strictè admodum prohibeantur atque impediantur.

XV. Utque abusus illi graves et multiplices, quibus homines a vera pietate ad mundi hujus vanitates et aaslyciag abducuntur, quales sunt celebrationesBacchanaliorum,histrionicae Comoediarum actiones, tam eorum, qui se Rhetoricos vocant, quam oberrantium histrionum, scenici et mimici ludi, compotationes, Gymnasia saltatoria, multaque alia similia in hisce regionibus prohibeantur atque aboleantur. Atque imprimis ut adversüs horrendas illas execrationes et dejerationes, quae quotidie andiuntur, maxima cum sanctissimi nominis divini profanatione, poena aliqua politica constituatur.

XVI. Et quoniam comperimus nonnullis in locis ejusmodi usurpari Juramentorum Formulas, quae a Pontificia Idololatria non sunt immunes, ut ubique uniformis juramenti formula observari possit, atque ejusmodi abusus tolli.

XVII. Denique quia in multis Provincijs Stipendia Ministrorum Verbi Divini et subsidia eorundem

schieten inde doelen, jaghen, vlieghen, visschen, onnodighe dienstwercken te doen, ende diergelijcke andere meer, die tot grooten blame ende schande der Gereformeerde Religie, ende verhinderinge des Godsdiensts, overal in dese Landen toe nemen, wel scherpelyck verboden ende verhoedt moghen worden.

Dat oock alle de schandelycke misbruijcken, waer door de menschen van de ware Godsalicheyt tot de ydelheyt ende ongebondenheyt deses Werelts afgetrocken worden, gelyck daer zijn Vastenavont houden, 't spelen vande Rhetoryckers ende Comedianten,Guychelspelen,Drinckherberghen, dansscholen, ende danspelen, ende diergelycke meer in dese landen mogen affgeschaff worden. Ende dat insonderheyt oock op het grouwelyck vloeken ende sweeren twelck dagelycks by velen gebruyckt wort, met schrickelycke onteeringe van Godes heylige Name, een politycke straffe moghe gestelt worden.

Ende alsoo bevonden wort dat in sommige plaetsen noch gebruyckt worden formulieren van Eedt-sweren, die niet vry en zijn van Pauselycke Affgoderie, dat in deselve formulieren overal eenparicheyt moghe worden gehouden ende sodanighe misbruycken wech genomen.

Eyndelyck alsoo in verscheydene Provinciën het Onderhoudt van de Dienaren des Godlycken woorts, ende