is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningensi Provincia et Omlandijs Cornelius Hillenius, aut si ille fortè abfuerit, ejus loco Wigboldus Homerus: et ex Ecclesijs Gallo-Belgicis Daniël Colonius.

Classis Dordrechtana, ut Classis Synodalis, curam geret, ut convocatio proximae Synodi Nationalis suo tempore maturè procuretur atque instituatur: eaque omnia porró agat, quae hactenus ab Ecclesia Nationali curari consueverunt.

Statutum fuit in convocatione proximae Synodi Nationalis rogandos esse Illustriss. et Praepotentes Ordines Generales, ut ad eam quoque invitentur Ecclesiae Belgicae, utriusque idiomatis Belgici et Gallici, per Germaniam et Magnam Brittaniam dispersae, tanquam membra Synodi Nationalis Belgicae, pro quibus, uti olim sic etiamnum ab hac Synodo agnoscuntur.

Ut ea, quae nomine hujus Synodi Ecclesiarum Belgicarum praedicto libello supplice contenta apud Illustriss. ac Praepotentes Ordines Generales urgenda et petenda erunt, diligenter procurentur, deputati sunt eum in finem ab hac Synodo D.

Hillenius, ofte in zyne plaetse Wigboldus Homerus; ende uyt Nederlantsche-Fransche kercken Daniël Colonius.

Het Classis van Dordrecht als Classis Synodael sal in tyts besorgen, dat de t'samenroepinghe van het naeste Sijnodus Nationael tot zyner tyt gheschiede, ende zulckx alles voortaen doen, als tot noch toe vande Nationale kercke pleegd besorcht te worden.

Js geresolveert, dat inde uytschryvinge van het naeste Synodus Nationael de heeren Staten Generael versocht zullen worden, om daer toe oock te nodighen de Nederlantsche kercken der beyde talen, die in Duytsland, ende groot Britannien verstroyt zyn, als leden van het Nederlantsche Nationale *) Sijnodus, waer voor zy, ghelyck eertvts, oock also van desen Synodo bekent werden.

Op dat die dinghen, die uyt den name 2) des Sijnodi int voornoemde request by de H. Mog. 3) H. Staten generael versocht zullen werden, des te beter *) mogen versorcht 6) worden, zyn tot dien eynde bestemt van desen Sijnodo D. D. 6) Joh. Polijander,

*) A B C laten Nationale weg.

*) A B C D : uyt name.

*) A B C D laten H. Mog. weg.

*) A B D voegen in : zouden.

') C : verkregen, A B D : besorcht, G: impetrees.

') A D : Doctor.