is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ut operam hanc suam bona conscientia Synodo huic navatam sibi gratam *) habere velint: omnia denique officia, quaecunque ab ipso proficisci possint, omnibus et singulis prolixè obtulit, DEUMque rogavit ut omnibus Synodicis hanc gratiam faciat, ut tandem aliquando in coelesti illa Synodo conveniant, ibique unanimiter omnes DEUM in aeternum celebrent. Ad haec Nobiiissimus D. Musius respondit, Illustr. DD. Delegatis in hac Synodo abundè esse satisfactum, Ipsosque reverendo D. Praesidi, Assessoribus, Scribis, atque omnibus denique Synodi membris gratias habere pro officijs et laboribus in hac Synodo Ecclesijs Belgicis praestitis. Reliqui omnes Synodici idem per collegia declarabant ac testabantur, simulque Illustribus DD. Delegatis etiam gratias agebant pro summis in hanc Synodum collatisft) beneficijs, suam ipsorum Illustr. Ampl. gratitudinem prolixè spondentes, et benedictionem divinam ijsdem comprecantes. Atque ita, actis solemniter DEO gratijs per D. Praesidem, factaque mutua, amicaque consalutatione, et porrectis «.oivaviug dexteris, cum multa concordiae et charitatis fra-

heeft begeert, zoo ijmant inden Sijnodo yets menschlyckx mochte wedervaren zyn, dat zy datselve ten besten wilden duyden, ende de menschelycke swackheden 2) ten goede houden.

De heeren Commissarissen hebben door den heere Musium gheantwoort, dat haer in desen Sijnodo overvloedich contentement gegeven was, ende dat zy ten hoochsten verblyt waren over de genade van God aen desen Synodum bewesen, ende insonderheyt over de grote eenstemmichevt inde rechtgevoelende leere.

Daer na D. Praeses sich 3) keerende tot de Synodale Broederen, heelt hij deselve alle, ende elck int bysonder bedanckt voor den arbeyt ende advysen, waer mede zy desen Sijnodum geholpen hebben: ende sich *) selven geexcuseert, dat hy met verscheyde moeijten 6) overvallen zijnde niet alles heeft doen connen, als hy wel wilde, ofte het Synodus mochte begeert hebben, begerende dat zy zynen arbeyt aen desen Sijnodum met goeder conscientie bewesen 7) wilden voor lyeff nemen. Ende heeft aan allen ende eenen ygelycken alle

') De gedrukte exemplaren hebben gratiam. 2) A B D : swackheydt, G heeft het meervoud. ») A B C D: hem.

4) A B C D : hem.

5) Collatis ontbreekt in de gedrukte exemplaren. ") A B C : besoignes, D als in den tekst.

') A B C D : gedaen.

«