is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten met publiek gezag te zien bekleed." Daartoe moesten concessies worden gedaan en de offers van eigen overtuiging, die daarbij door de Dordtsche Synode zijn gebracht, zijn even smartelijk als vernederend om te zien. Niet alleen liet de Synode het zoo gehate 34ste Artikel der Haagsche Kerkenordening, waarbij aan de Overheid het recht werd gegeven, gedeputeerden naar den kerkeraad te zenden, „om te aenhooren ende mede vande voorvallende saecken te delibereren", ongemoeid, maar zij sanctioneerde bovendien het patronaatrecht, zij kende aan de Overheid noR grooteren invloed toe bij de beroeping van de Dienaren des Woords dan deze reeds had, en vermeerderde ter wille van den Magistraat het aantal feestdagen met Nieuwjaars- en Hemelvaartsdag, in plaats van alle kerkelijke feestdagen af te schaffen. Het is dit viertal concessiën, dat de herinnering aan het einde der roemrijke Dordtsche Synode voor de Calvinisten van den echten stempel met een bitteren bijsmaak heeft gemengd, en een donkere schaduw heeft geworpen over veel voortreffelijks, wat overigens door de Synode tijdens hare nazittingen is tot stand gebracht.

Na dezen korten terugblik op de werkzaamheid der Synode, wensch ik nog na te gaan, welke uitvoering aan enkele van hare belangrijkste besluiten is gegeven, nl. het verzoekschrift bij de Generale Staten, de approbatie en uitgave der Canones en de redactie en approbatie der Kerkenordening.

Wat het eerste betreft, de Commissie door de Synode in hare 178e zitting benoemd, en bestaande uit Bogerman, Faukelius, Hommius en Polyander (waaraan later nog toegevoegd is Rolandus) om de Generale Staten te bedanken, rapport uit te brengen van hetgeen behandeld was, en het verzoekschrift der Synode te overhandigen, vertrok denzelfden dag, dat de .Synode gesloten werd, naar den Haag, vergezeld door een drietal gedeputeerden uit de politieke Commissarissen, Muys, Scotte en Aertsbergen. Reeds den volgenden morgen, 30 Mei 1619, werd deze Commissie in een plechtige vergadering der Generale Staten ontvangen, waarbij Prins Maurits aanwezig was. De resolutiën der Staten Generaal melden desaangaande het volgende; „Syn ter vergaderinge gecompareert namentlyck D. Bogerman enz. ende