is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechte opmerkt, vroeg de Synode in haar libellus supplex veel. waarvan de politieleen niets weten wilden '). Vooral de punten over de reformatie der Hooge scholen konden, zelfs in dien verzachten vorm, waarin de Synodale deputaten ze bij de Generale Staten indienden, geen genade vinden in de oogen hunner Hoog Mogenden. En liever dan de Kerkelijken door een weigerend antwoord te ontstemmen, volgden onze vroede vaderen de tactiek van door zwijgen de geheele zaak in stilte te begraven.

Meer genade vond in de oogen der souvereine Heeren de approbatie en uitgave der Canones, die op de Generale Synode waren vastgesteld, en tijdens de nazittingen in het Nederlandsch waren vertaald, hoewel ook daarbij met eigenaardige moeilijkheden te kampen viel.

Volgens de mededeeling van Heyngius 2), die zijdelings bevestigd wordt door Balcanqual 3), hebben de scriba's in de voor- en namiddagzittingen, die 23 April 1619 gehouden werden, de Canones voorgelezen en drie afschriften meegebracht, die staande de Synode door alle leden zijn geteekend geworden, opdat deze copieën voortaan als de authentieke tekst der Canones gelden zouden. Een dezer exemplaren was bestemd voor de Generale Staten en werd dan ook terstond door een commissie uit de politieke gedeputeerden naar den Haag gebracht 4); de beide andere waren bestemd, het eene voor de Kerk van Dordrecht het andere voor den Praeses, om door hen bewaard te worden. Naar deze authentieke exemplaren werden terstond na het scheiden der Generale Synode (6 Mei) copieën gemaakt, voor ieder college één, die onderteekend werden door Praeses, Scriba's en Assessoren, opdat deze dienen zouden voor de Provinciale Synodes 5). Tegelijk waren de Scriba's begonnen met acht copieën te vervaardigen voor de Staten der provinciën. De Generale Staten gelastten nu

') Brandt, Hist. der Re/. III, p. 628.

a) 1. c. p. 146.

8) Golden remains, p. 535.

) Het is dit exemplaar, dat later aan het Synodaal Archief werd teruggegeven, zie pag. 65.

5) Hales, Golden re?nains, p. 551.