is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de revisie van de Confessie en den Catechismus thans ter hand zou nemen. Blijkbaar heeft deze boodschap de Gecommitteerden verrast. Zij zonden terstond een expresse deputatie naar den Haag om te informeeren, of het werkelijk de bedoeling der Generale Staten was. dat deze revisie, en dat wel „in presentie der Vuytheemsche Theologen' zou plaats vinden, maar de Staten bleven bij hun besluit: „Aengaende de Xederlandtsche Confessie ende Catechismum, sullen deselve inden geheelen Synodo gelesen, ende nae verlesinge de Yuyt ende Jnlandtsche Theologanten gevraecht worden, off sy in Doctrinalibus oock yet hebben geobserveert. strydende jegens Godts woort, ofte eenhellicheyt van de Gereformeerde kercken dien conform" ').

De politieke gedeputeerden, die wel begrepen, hoe heet dit hangijzer was, lieten vooraf Bogerman bij zich komen, om hem dit besluit der Generale Staten mee te deelen en met hem te confereeren, hoe deze last het best aan de Synode zou worden bekend gemaakt. Waarschijnlijk is het een vrucht van deze conferentie geweest, dat Art. XXX—XXXII van de Confessie, als rakende de „regeering der kerk', van deze revisie zouden worden uitgesloten ; men wist toch, dat juist op dit punt van de Engelsche godgeleerden een heftige oppositie te wachten was 3).

AN at de Generale Staten bewogen heeft, aan het einde der Synode plotseling op hun ouden eisch terug te komen, dat de Confessie en Catechismus aan een geheele revisie zouden onderworpen worden, is niet gemakkelijk te zeggen 4). In geen geval

*) Res. der Gen. Staten van 26 en 27 April 1619.

*) Hand. van de pol. Gedep. 29 April 1619 i Oud Svn. Archief \ I, 17, Q).

3i Dat dit alleen geschied is met het oog op de Engelsche godgeleerden en niet ter wille van anderen, getuigen de Hess. afgevaardigden uitdrukkelijk: id quod propter Anglos ponebatur, quorum de hac re sententia ab alijs nonnullis Reformatis Doctoribus est diversa (Zeitschr. für die Hist. Theol. 1853, 2e Heft, p. 314). Cf. ook Voetius, Pol. Eccl. t. IV, p. 60.

Noch in de Artikeien op het houden der Synode (Acta Synodt\ p. 15 vv. 1, noch in de secrete instructie voor de politieke gedeputeerden (Brandt, Hist. der Ref. III. p. 19). noch in de uitnoodigingsbrieven voor de Synode wordt met een enkel woord van de «revisie" melding gemaakt. Zie ook de Nullit. der Dord. Svn. II, p. 47, 48 en de Godgel. Bijdragen, XII. p. 557 en vv.