is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Synode zou door hen met minachting zijn ter zijde gelegd 1). Trouwens, hoe zou de Synode, die in Arminius' leer hetzelfde semipelagianisme veroordeeld had, dat onder de Luthersche theologen steeds meer veld won, kunnen hopen, dat thans het oogenblik was gekomen om over tolerantie te onderhandelen ? Heeft de uitkomst 'niet getoond, dat juist door de Synode van Dordrecht de scheur met de Luthersche Kerk dieper is geworden dan ooit te voren ?

Het plan om tot een Generale Confessie te komen, is daarentegen' ernstiger besproken. Bogerman hield ruggespraak „with some of the discreeter of the Synod", en het gevolg daarvan was, dat men aan den Engelschen Bisschop en Scultetus opdroeg, een ontwerp van zulk een Confessie te maken. Dit ontwerp zou eerst aan koning Jacobus ter goedkeuring worden voorgelegd, daarna met zijn gezag aan de Synode worden aanbevolen, om dan door de kerken te worden aangenomen 2). En toch bleek ook dit plan onuitvoerbaar. Niet alleen hadden de leden der Synode geen de minste opdracht van hunne kerken om hunne Confessie, die reeds jaren in gebruik was, door een andere te vervangen, maar de Gereformeerde kerken stemden onderling niet overeen op het punt van de kerkregeering en noch de Engelsche kerken, noch die op het vasteland waren bereid, op dit stuk elkander ook maar iets toe te geven 3).

Zoo moest de Bisschop 16 Februari 1616 aan den Engelschen gezant melden, dat Bogerman bij rijper nadenken het plan ongeschikt oordeelde. Hij achtte het beter, dat de kerken over en weer elkanders confessie zouden goedkeuren, zoodat geen enkele kerk wijziging mocht brengen in haar eigen confessie zonder de toe-

') Golden remains, p. 447. a) Golden remains, p. 454.

s) Er bestond ook eenige moeilijkheid, omdat de Engelsche Confessie het artikel over de nederdaling ter helle anders verklaarde, dan de overige Gereformeerde kerken, maar de Engelsche bisschop meende, dat men op dat punt wel tot overeenstemming komen kon. De consecratio Episcoporum et Ministrorum was echter het groote struikelblok. Zie den uitvoerigen brief van den Engelschen bisschop in Cari.eton, l. c. III, P- i—5-