is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt worden; maar volgens tijd genoot en is de bedoeling van dit besluit een andere geweest, nl. dat de gerevideerde tekst der Confessie van 1566 vertaald en voor authentiek zou gehouden worden, opdat er eenparigheid kwame tusschen de Nederduitsche en Waalsche kerken 1). Doch hoe dit zijn moge, toen Daniël de Dieu zijn opdracht niet volvoerde, en Arent Cornelissen, predikant te Delft, op aandrang van Hendrik van den Corput de vertaling der Confessie op zich nam, heeft deze daarvoor niet den oorspronkelijken maar den gerevideerden Waalschen tekst van 1566 gebruikt, dien hij getrouw volgde, behalve met dit ééne onderscheid, dat hij boven ieder artikel een korte inhoudsopgave plaatste 2). Deze vertaling, die in 1583 bij Canin te Dordrecht het licht zag, en in hetzelfde jaar op de Particuliere Synode te 's Gravenhage officieel werd goedgekeurd 3), werd daarna in de meeste uitgaven der Confessie overgenomen4). In 1615 heeft A. Thysius in zijn Leere ende Order der Nederlandsche, soo Duytsche als Walsche, Ghereformeerdc Kercken de beide Nederlandsche vertalingen naast elkander doen afdrukken, de vertaling van 1563 naar den oorspronkelijken, en die van 1583 naar den herzienen tekst der Confessie. Terwijl ook Hommius in zijn Monster vande Nederlantsche Verschillen Ofte Belydetiissc der Gherefor meerde Kercken in Nederlant, 1618, wel de vertaling van Cornelissen overnam, maar tusschen [ ] de weggelaten woorden uit den tekst van 1,563 invoegde, om zoo beide edities der Confessie met e^n blik te kunnen overzien.

De vertaling van de gerevideerde Confessie, die in 1583 het licht zag en aldus in Holland officieel gezag kreeg, is echter niet de eenige. In 16 to besloot de Zeeuwsche Synode te Veere,

*) A. Cornelissen verklaart het besluit der Synode aldus in de voorrede voor zijne uitgave der Confessie in 1583; A. Thysius in zijn voorrede voor de De Leere ende Order nam dit over en latere schrijvers volgden hem weer na.

2) Zie de correspondentie tusschen Cornelissen en van den Corput in de Werken der . Marnix-Vereen. Serie III, Deel II, p. 184, 194, 203, 235, 238.

8) Reitsma, Acta der Prov. Syn. II, p. 258; vergelijk ook het besluit der Noord Holl. Synode van 1582, Reitsma 1. c. I» p. 112. Vermoedelijk is met de daar genoemde vertaling uit het „Walsch exemplaar" de vertaling van Cornelissen bedoeld.

4) Zie Dr. van Langeraad 1. c. p. 153 noot.