is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Synode schrapte, zijn tusschen [ ] geplaatst. Kleinere correcties in de spelling als heerlicheydt voor eerlicheydt, stuende voor steunde, geschendet voor geschonden, enz. heb ik niet vermeld, omdat deze veranderingen, ook al zijn ze van de revisores afkomstig, hetgeen bij de groote vrijheid, die de drukkers in die dagen .zich veroorloofden, lang niet altijd zeker is, toch wel niet aan het oordeel der Synode zullen onderworpen zijn geweest. Voorts merk ik nog op, dat de Synode de korte inhoudsopgaven boven elk artikel, die de editie van 1611 uit de editie van 1582, maar «enigszins gewijzigd, overnam (nl. boven den Hollandschen tekst; boven den Franschen tekst ontbreken zij), evenals de teksten, die in margine stonden aangeteekend, in de uitgave van 1619 heeft weggelaten. Dit is vermoedelijk te danken aan de consideraties der Remonstranten, die op enkele dezer titels nog al wat aan te merken hadden en verschillende aangehaalde schriftuurplaatsen als niet ter zake dienende afkeurden 1). Daar noch de titels noch de loca probantia dogmatisch gezag hadden, gaf de Synode den tekst der Confessie alleen 2).

Verbeteringen door de Dordtsche Synode in de Confessie aangebracht.

Nederlandsch. Fransch.

Art. I.

oneyndelick, almachtich 3) .• vol- lequel est tont puissant, tout comen wijs. sage.

Art. II.

par deux moyens 4) (pro en deux sortes).

*) Acta et Scripta Synodalia Re?n. I, p. 87 en vv.

2) Voetius, Pol. Eccl. t. IV, p. 19.

®) De Remonstranten hadden in hun considerationes op de Confessie (Acta et Scripta Synod. Min. Rem. I, p. 88) geklaagd, dat onder de deugden Gods de Almacht niet genoemd was. Daarom heeft de Synode dit woord er in gevoegd, gelijk Maresius terecht opmerkt in zijn Foederatum Belginm sive Exegesis Confessionis, p. 14. Cf. ook Van Toorenenbergen, de Symbolische Schriften, 1895, pag. 6 noot 1. Zie ook pag. 329.

4) De Fransche tekst, die van 1561 af had: en deux sortes, is hier gewijzigd naar •den Hollandschen tekst van 1563 en 1611, die hadden: door twee middelen.