is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy heeft oock des) (pro sijn) Engelen.

in haren eersten3) (pro eerst) staet.

Art. XIII.

dat in dese werelt niet en geschiet, sonder sijne ordonnantie (pro ordinantie) 5). hoewel nochtans God noch autheur is, noch schuit heeft, van de sonde die daer6) (pro van dat quaet datter) geschiet.

ciel & la terre & toutes autres 1) creatures.

les (pro ses) anges.

Terreur des Manicheens, qui disent4) (pro confessent).

ni coulpable du pêché (pro du mal).

quand mesmes les Diables *) (pro le Diable) et les meschans font injustement.

nous ne voulonsnous en enquerir.

') In den Lat. tekst van de Harm. Conf. staat: et reliquas creaturas omnes ; de Dordtsche Synode nam dit over in den Franschen en in den Lat. tekst van 1619. Vermoedelijk is dit woord dus in den Hollandsfhen tekst, die het niet heeft, uitgevallen.

a) Correctie naar den oudsten Franschen tekst van 1561 enden Holl. van 15&3—64.

3) Verbetering naar de uitgave van 1583.

*) Correctie om den Franschen tekst met den Hollandschen in overeenstemming te brengen.

5) Deze verandering was een terugkeer tot de Holl. vertaling van 1583. Misschien is zij daaraan te danken, dat de Remonstranten (zie Acta et Scripta Synod. I, p. 91) captie hadden gemaakt op het woord ordinantie, omdat dit woord dubbelzinnig was. Het kon beteekenen ordinatio rei non existentis vt fiat, maar ook ordinatio rei jam factae ad suos vsus. Natuurlijk was het laatste bedoeld en heeft de Synode daarom het woord ordonnantie gekozen. Toch is dit woord niet gelukkig, want ordonnantie beteekent bevel en de bedoeling is, gelijk de oudste Holl. tekst van 1563 had, verordening.

') Een opmerkelijke verbetering, die de Dordtsche Synode aanbracht; Van Toorenenbergen vermeldt haar niet.