is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

also dat niet een hair van onsen hoofde, want die alle [tot het alderminste toe] getelt zijn [uytgetrocken sal werden, ja selfs] oock niet een voghelken op der aerde vallen can 2).

die ons sonder sijne toelatinghe ende [goede] 8) wille niet beschadighen en connen. verwerpen wy de (pro die) verdoemelicke dwalinghe( pro opinie) der Epicureen.

Art. XIV. connende met4) (pro door) sijnen wille in alles overeencomen met de wille Gods.

ende heeft hem van God, die sijn ware leven was, door de

les justes *) jugemens de Dieu. de sorte que pas un des (pro de tout les) cheveux de nostre teste, car ils sont tous (pro qui sont) nombrez [jusques au plus petit, un seul ne sera erraché;] ni (pro et) mesmes un petit oiseau, ne peut tomber (pro tombera) par terre.

sans son congé &[bonne] volonté.

Verreur (pro opinion).

quand il a esté en honneur il ne Va pas entendu (pro n'en a

rien sceui

*) Verbetering naar den Franschen tekst van 1561. In den Hollandschen tekst van 1583 en 1611 was dit woord reeds ingevoegd.

!) De Dordtsche Synode heeft hier den tekst zooveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de aangehaalde schriftuurplaatsen, Matth. 10:29, 30. Vermoedelijk zijn in den Holl. tekst de woorden : ja selfs bij het drukken uitgevallen ; althans het Fransch heeft: ni mesmes en het latijn : immo nee.

3) De Fransche tekst had: bonne volonte' d. i. welbehagen. De Xederl. vertalingen van 1563, 83 en 1611 hadden allen: goeden wille. De Dordtsche Synode verbeterde dit terecht. De Harm. Conf. heeft: voluntate et bona venia.

*1 Verbetering naar den Holl. tekst van 1583. De Fransche tekst houdt: par son vouloir.

5) Verbetering naar den Holl. tekst, die juister de aangehaalde Schriftuurplaats Ps. 49 : 3 weergaf.