is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daeromme (pro Waerin) verworpen wy alle [de prondelingen oft] x) vermenghelingen ende verdoemelicke vonden, ende segghen dat men hem moet laten vernoegen 2) (pro tevreden moet stellen) met de ordeninge 3)

(pro orde) die Christus. nous en ont [instruict et] en-

seigné 4).

Art. XXXVI.

om te weyren ende uyt te royen (pro af te doen) 5) alle afgoderie ende valschen godsdienst.

les Anabaptistes .. establissans (pro mettant) communautez de biens.

Art. XXXVII.

dat als den tijdt vanden Heere verordent. . . gecomen, [ende] 6)

aux fideles, staat wel in den Franschen tekst van de uitgave van 1611 en ook in de Holl. vertaling van 1583, maar ontbreekt in den Holl. tekst van 1611, waarom de Syn. het hier invoegde. De Lat. tekst heeft eenigermate afwijkend: qui. . . communicatur (sc. Christus).

*) De Synode keerde terug tot den tekst van 1563 en van 1583, die beide alleen 'vermenginghen en vonden hebben (brouilleries et inventions).

2) Ook hier wijzigde de Synode den tekst naar de Hollandsche vertaling van 15^3 : dat men hem moet genoegen laten.

8) Ook de ed. van 1563 heeft ordeninge.

4) Terugkeer naar den tekst van van 1561, die alleen had enseigne'.

6) De Fransche tekst heeft steeds gehad oster et ruiner; de vertaling van 1563 heeft: te weeren en te niet te doen, waarvan de editie van 1583 maakte: te weeren ende af te doen. De verbetering door de Synode aangebracht springt in het oog.

*) Vermoedelijk is het weglaten van dit ende een drukfout; de Fransche en de Latijnsche tekst van 1619 houden het beide.