is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. f. 4. verso voor in alle ding hen, stelt in alle cruys ende tegenspoet.

„ g. 4. verso voor kerckendienaers steltgetrowwekerckedienaers.

„ h. verso voor bedeckt hebt sett bedeckt ende doet uyt het vvoordeken nu dat voorgaet.

„ k. 2. verso voor discipline Christelicke stelt Christelicke discipline.

„ l.i. verso laet uyt of/te sijnen naeste gewest is tot last.

„ 1. 3. pro berghen ponatur verberghen.

Ibidem tot bescliaemtheit gebracht stelt tot schaemte over sijn sonden gebracht.

„ voor verrotte stelt verrottende.

„ verso nae de woorden beloofft ende bewijst voeght by dese woorden so langhe hy hartneckig ende onboetvaerdich blyfft in sijne sonden, ende is daerom van U. L. te houden etc.

Fol. 1. 4. Lieve broeders, adde ende susters.

Ibidem verso voor onse medelidmaet sett onse gewesene medelidmaet.

„ naer beschaemt werde sett by over sijn sonden.

Fol m. voor onsen afgesneden broeder sett af/gesneden persoon.

„ „ verso voor tot de vrede pone tot de gemeenschap.

Ibidem voor ghy, ghylieden.

Fol. m. 2. onses medebroeders sett in margine of/te susters.

„ „3. belovende u voortaen sett belovende van nu voertaen it.

Naer het formulier van den Ban ende wederopneminghe sal men stellen het Formulier vanden Doop der kinderen, gelyck het in Nationali Synodo herstelt is" 1).

Heeft de Synode dit concept verder aan de beoordeeling der Revisores overgelaten, op één punt heeft zij, en dit zal thans duidelijk worden, een wijziging aangebracht. De volgorde, door de Commissie voorgesteld: eerst het formulier van het Avondmaal, dan de formulieren van den Ban en de wederopneming, daarna het formulier van den kinderdoop, vervolgens het formu-

') Zie over deze herstelling van het Doopformulier pag. 157 en v.v.