is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betere tekst van 1611 geheel in onbruik raakte, maar nog meer omdat de drukkers, nu een standaardeditie ontbrak, die officieel was goedgekeurd, weer naar hartelust de liturgie konden veranderen. Talloos vele zijn dan ook de klachten op de provinciale Synoden ingebracht, vooral in Zuid-Holland, over de slechte zorg waarmede de liturgie werd gedrukt '). In het doopformulier drukte men: opdat zij hun kruis hen dagelijks navolgende, in plaats van Hem, en liet men in de eerste doopvraag het woordje zijn na geheiligd uit 2). In het Avondmaalformulier liet men het woord „meineedige" weg in de exemplaren voor Indië bestemd a)! In het huwelijksformulier geschiedde hetzelfde met de woorden: uw wil zal den man onderworpen zijn 4); vermoedelijk waren deze exemplaren alleen voor de vrouwen bestemd. De Zuid-Hollandsche Synode poogde eerst, maar natuurlijk vruchteloos, onder de autographa der Dordtsche Synode „naar het authentieke exemplaar der liturgie" te zoeken 5). Op de Synode van Breda, in 1730 gehouden, heeft de politieke Commissaris Van Hees, die beter op de hoogte was met de kerkelijke zaken dan de Synodale leden, licht over de revisie der liturgie ontstoken, en meegedeeld, dat de editie van 1611 met de correcties, door Hommius in 1621 overhandigd, den zuiversten tekst zouden opleveren. De Synode besloot tot deze uitgave over te gaan; een exemplaar van 1611 wrerd aangeschaft, een commissie van redactie werd benoemd, maar.... ook toen heeft het niet zoo mogen zijn. De Commissie rapporteerde, dat de editie van Middelburg niet geschikt was voor een nieuwe uitgave; de spelling en taal waren verouderd, de schriftuurplaatsen naar de oude overzetting aangehaald en, wat wel de hoofdzaak was, de tekst week te veel af van den algemeen gebruikelijken. Zoo werd de authentieke editie ter zijde gelegd en de niet officieele editie van Cloppenburg, in 1639 te Amsterdam uitgegeven,

1) Zie de Acta der Synode van 's Hage, 1673, Art. 48; Woerden, 1674, 42 >

Leerdam, 1675, Art. 42; Leiden, 1678, Art. 31 enz.

8) Acta der Synode van Leiden, 1722, Art. 22.

*) Acta der Synode van Breda, 1719, Art. 24 en Dordrecht, 1720, Art. 26.

*) Acta der Synode van Gouda, 1723, Art. 34.

6) Acta der Synode van Breda, 1730, Art. 16.