is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de correcties van Hommius gedrukt '). In 1737 zag deze editie, die sinds als officieel gold, het licht, bij F. Outman te Dordrecht onder den titel: „Nieuwe Druck van den Catechismus . . mitsgaders de Belydenisse des Geloofs . . Als oock De Lyturgie der selve Kercken . . overgesien in de Synode Nationaal te Dordrecht gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Nu Uytgegeven Volgens . . last van de . . Synode van Zuyd-Holland van den Jaere 1734, na den Druck van 't Jaer 1639 . . Vergeleeken Met een voorgaanden Druk van den Jaere 1611 bij Everhard Schilders te Middelburg, als mede met de Correctie op de Lyturgie . . gemaakt bij de Commissarissen door de bovengemelde Synode Nationaal, tot het nazien der Lyturgie gemachtigt." Vooraf gaat een historische voorrede, waarin verhaald wordt, wat de aanleiding tot deze uitgave is geweest, en een kort overzicht wordt gegeven van het ontstaan der Belijdenisschriften en der liturgische formulieren. Na de liturgie volgt een opgave van het verschil in lezing tusschen de edities van 1611 en 1639, welke opgave echter verre van volledig is.

Eerst in 1897 is aan het verlangen der Dordtsche Synode voldaan, doordat Dr. F. I.. Rutgers voor de nieuwe editie der liturgie, die met de berijmde Psalmen en de Formulieren van Eenigheid bij de Flakkeesche Boekdrukkerij te Middelharnis het licht zag-, de editie van 1611 met de correcties van de Dordtsche Synode ten grondslag heeft gelegd en dezen officieelen tekst zoo getrouw, als de omstandigheden het toelieten, heeft herdrukt

x) Acta der Synode van Dordrecht, 1731, Art. I"; Leiden, 1733' Art. 17; Schoonhoven, 1734, Art. 18; Gorkum, 1736, Art. 23; Brielle, 1737» Art. 20; 's Gravenhage, 1738, Art. 18.

a) Uit het bovenstaande blijkt afdoende, hoe geheel ODjuist de voorstelling is van Prof. M. A. Gooszen (zie diens Artikelen in de Kerkel. Courant, 1899, No. 12, 13' 14 en v.v.), alsof de Dordtsche Synode geen authentieken tekst der liturgie zou hebben vastgesteld en daarom de uitgave der Zuid-Holl. Synode van 1737 eigenlijk de meest officieele zou zijn. Nog meer is het te betreuren, dat deze dwaling hem er toe verleid heeft, den tekst van 1737 te doen herdrukken achter de keurige uitgave der Psalmen, door Prof. Acquoy bezorgd.