is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jtcm Art. 9.

(14). Hoemen verhinderen sal het loopen vande Wederdoopersche Leeraren door het geheele Lant.

Anno 1618 in Synodo Enchusana. 1. Granam. van Enckhuijsen.

(15). Also int stuck der Leere swaricheden ingeslopen syn : Off het niet goet en ware dat men wel lette opde Uniuersiteyt ende het Collegie van Leyden ?

2. Grauamen van Enckhuysen.

(16). Off oock niet wel te letten staet opde Mennonitische maniere van Eedt doen bij Mannen off Vrouwen waerheyt, etc.

5. Grauamen van Enckhuysen.

(17). Off niet de Schoolmeesters insonderheyt ten platten lande behooren oock met approbatie vande respectiue kercken aengenomen te werden ?

(*

2. Grauamen van Edam.

(18). f Offmen niet sal insien noodich te weesen een nieuwe translatie des Bybels te hebben, uyt het Hebreeusche des Ouden, ende Griecksche des Nieuwen Testaments, gelyck eertyts wel onderleyt ende begonnen is, maer niet uytgeuoert ?

3. Grauamen van Edam.

(19). Nademael groote confusie ende ongeregeltheyt ontstaet door dien verscheyden Armen met attestatien van Predicanten ende kerckendienaren doort Lant reysen, offt niet noodich is byden Synodum Nationael ordre te ramen om sulxs te verhinderen ?

4. Grauamen van Edam.

(20). Alsomen verneemt dat onder de Remonstranten beuonden werden, die in seeckere vergaderinge hebben deruen sustineeren dese navolgende Articulen : 1. Dat de Magistraet het swaert niet mach voeren. 2. datter geen natuerlycke verdoruentheyt inde kinderkens en sij. 3. dat het goddelycke Weesen niet alom tegenwoordich en sij. 4. dat een Mensch gants volmaeckt in deese werelt can leeuen, Off daerop niet nader dient gelet te werden ende ondersoek gedaen ?

1. Grauamen van Alckmaer.

{21). f Off de Leere vande 5 Articulen sose in den Haghe ouer-