is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Particuliere Q. van Edam.

(38). Offt niet goet en is, datmen de nieu geexamineerde Predicanten doe onderteeckenen, dat sy alles wat sy in Examine geantwoort hebben, nae haer Conscientie, uyt oprechticheyt desherten als voor Godt geantwoort hebben ?

5. Particuliere Q. van Edam.

(39). Off een Ouerspeelder mach getrout werden met diegeene daermede hij ouerspel gedaen heefft?

1. Particuliere Q. van A msterdam.

(40). Off niet in Synodo Nationali dient ordre gestelt, dat uyt Name der gemeene kercken deser Landen eenighe bondighe scrifften werden uytgegeeuen tot wederlegginge vande valsche Leeringhen ende Lasteringen daermede by deese tijden de reyne Leere der kercken hier te Lande wert bestreeden ende opt hoochste gelastert.

(41). Of men bekende David-Joristen behoort te trouwen ende te laten staen als getuygen over den Doop 1) ?

IV. Gravamina Synodi Provincialis Zelandiae 2).

Al hoewel wij den Almogenden ende barmhertigen Godt te dancken hebben, van wegen de ruste, vrede ende eenicheyt die syne Maiesteyt belieft heeft door syne sonderlinge genade den kercken van Zeelant te gunnen, ende te laten behouden, soo int stuck vande Leere als vande kerckelycke order tot dese tegenwoordige vre toe, soo is nochtans by onse principaele verstaen, dat wij tot gemeene stichtinge ende verbeteringe der kercken Christi

') Dit gravamen staat vermeld, Reitsma, Ac/a, II, p. 30 en 42. Bovendien hebben de Gedeputeerden nog het gravamen over den doop van heidenkinderen ter Synode gebracht, zie p. 416.

s) Deze gravamina zijn ook afgedrukt in de Acta der Zeeuwsche Synode (Reitsma,. Acta, V, p. 148—151) maar er is eenig verschil. Vooreerst is de volgorde eenigszins anders; dan is er een artikel meer, nl. Art. (12), daar Art. I. Uit het slot van dit artikel blijkt, waarom het door de gedeputeerden niet is ingediend. En voorts zijn enkele artikelen in de Acta wat uitvoeriger gesteld ; deze uitbreidingen heb ik in de noten opgenomen.