is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. De Gravamina van de Utrechtsche Synode.

A. Van de Contraremonstranten.

Deze gravamina zijn onder de autographa der Synode niet bewaard gebleven, maar ze staan afgedrukt in de Acta der Utrechtsche Synode van 1618 ') en luiden aldus:

1. Off men ijemandt volwassen sijnde dopen mach, die niet beloven wil hem ter eerster gelegentheydt ten h. avondtmael te begeven ?

2. Off men den doop buijten ende sonder predicatie met besloten deure aen ijemandt, tsij jonck tsij oudt, bedienen mach ?

3. Hoe men met die kijnderen, in onecht gheboren, handelen sal, wanneer se ten doop gepresenteert werden?

4. OfF een persoon, die niet wetende, dat hij ongedoopt is, ende sich ten avondtmael begeven hebbende, twelck hij oock langhe tijtdt gebruijckt heeft, stichtelijck ende eerlijck levende ende naderhandt ghewaer wordende, dat hij ongedoopt sij, behoorde gedoopt te worden, mitsgaders hoe ende waer sulcx gheschieden sal?

(5).2) dat verhijndert worden die vergaderinghe der Papisten ende affgodische ende superstitieuse diensten als beevaerden, die tot nadeel van die Gereformeerde relligie gepleecht worden, waeronder sijn die publijque superstitiën, hier ende daer gepleecht in die begraefenisse der dooden;

(6). dat die heijlichmakinghe des sabbathts gevordert werde, <l'welcke niet alleen op alle plaetsen door verscheyden manieren van doen gemeijnlijck werdt gevioleert, maer oock op sommighe plaetsen door openbaere marckten onder die predicatien, door tochten ende openbare excercitien der schutterijen, d'welcke oock onder die predicatien werden gedaen;

*) Reitsma, Acta, VI, p. 354, 5.

2) De laatste zes gravamina, 5 —10, zijn particuliere gravamina, die „men off die heeren Staten deser provincie off den nationalen synodo soude voorstellen" (Reitsma, Acta, VI, p. 355)- Daar de oflicieele instructie der gedeputeerden ontbreekt, kan niet worden nagegaan, welke van deze gravamina naar de Synode en welke naar de Staten zijn gezonden. Ik liet ze daarom alle afdrukken.