is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E II.

Stukken betreffende de uitgave der Canones en de Acta der Dordtsche Synode.

i. Brief van Hommius van 28 Juni 1619 aan Damman betreffende de uitgave der Canones 1).

Eerwaerdige, Godsalige, zeer geleerde, ende welgeliefde Medebroeder,

Voor twee daghen is opt aenhouden vande Heeren Staten van Hollant by hare Hooch Mog. goetgevonden, dat men bij provisie sal beginnen te drucken de Canones in alle dry Talen, niet' tegenstaende dat alle de Provinciën de Approbatie desselve noch niet hebben ingebracht, twelck alsoo men sekerlyck hoopt dat binnen weynige daghen sal geschieden, so salmen dan daerna de Acte van Approbatie achter aen drucken. Dat heeft mijn heer Muijs van weghen haer Hooch Mog. mij aengeseght: ende de druckers laten weten, by de welcke ick ordre gestelt hebbe om te letten, op tgene ter eeren vant werck sal noodig zijn. D. Bogermannus, die noch inden Haghe is, heeft int Duytsch Exemplaer hier ende daer een woort inde oversettinge verbetert, welcke verbeteringe sal gevolght worden. D. Colonius ende D. Polyander zijn dagelycks besigh om de fransche translatie Canonum op te maecken, ende alsoo de Canones in alle dry talen seffens sullen vyt commen moeten, hebbe ick desen expressen aen uwe E.

x) Dezen brief, evenals 2, 3, en 4, vond ik in de brievenverzameling van Damman, waarvan sprake is p. 3.