is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dn. Dammanum, gewesene scribam desseluen Synodi aen hem gesonden daerin onsen Broder voorn, versocht wert, om tegens den 8 8bris St. N. tot Amstelredam te verschynen, ende beneffens d'andere by den Synodo Nat. Gecommitteerde Broderen het Extract vande Journaelsche handlingen, acten ende resolutien, so by de kercklike als Politique persoonen op de voorss. Synodo voorgevallen ende genomen te revideren, versoekende daerop het advyss ende resolutie des kerkenraets alhier. D'welcke over dese saeke discusserende verscheidene swaricheyt in de selve siet, die se nodich geacht hebben den Broderen te communiceren, ten einde die by d'E. broderen in naerdere bedenckinge genomen synde, by de selve dan wyder mochte gedaen werden tgene de noot ende billicheyt sal vereisschen.

Het sal dan den E. Broderen gelieven te verstaen, dat de Gemeente Christi alhier, vermits deselve nu zeer langen tydt den goeden dienst van onsen Broder Bogermannus heeft moeten ontberen, zeer qualicken dit souden nemen, in dien deselve van nieuwes voor een tydt lanck desselven tegenwoordiccheyt ende dienst soude moeten ontberen, ende soude hierover den kerckenraet (so wy ons versekert houden) niet weinich beswaren ende beschuldigen, twelck wij geerne, so veel mogelick, wilden voorkomen. So wort oock by de Broderen des Kerkenraets aangemerckt de swackheyt van onsen Broder Bogermannus, die, gelyck den Broderen, onses erachtens, voor een deel wel bewust is, met het graveel ende andere quellagien nu al eenige Jaeren herwaerts van Godt is besocht geweest, ende daervan noch niet is t'eenen mael ontslagen, welcke quaet lichtlicken door dit reisen ten aensien van den tydt soude konnen verergert werden, tot merkliken naedeel beide van syn persoon ende de kercke Christi alhier, komende hiertoe de tegenwoordige swackheit ende cranckheit vande huisfrouwe onses Broders Dni Bogermanni, daervan het hem niet wel sal te doen wesen te vertrecken, gelyck de Broderen by haer selven nae haere discretie lichtlicken hebben aftenemen. Daerom, ende andere reden meer, onder Correctie, ons dit soude goet duncken, dat de Broderen ofte alhier tot Leuwarden haere byeenkomste wilden houden, daer den Praeses syn residentplaetze heeft,