Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit werck konnen vaceren voor de voorleden maent van October, diewyle de eene Synode wat vroeger ende d' ander wat later is gehouden;

Soo ist dat uwer Ho: ende Mo: onderdanige dienaren eerstmael tot Amstelredam (als synde de gelegentste plaetse voor veele broederen vuytte verscheyden Provinciën) geweest syn by elckanderen, ende tgene in 't Historisch verhael staet, tegen het Journael ende andre munimenten des Synodi hebben vergeleken;

Welck werck doen ten eynde gebracht synde, dewyle D. Johannes Bogermannus, gewesen Praeses des voorss. Synodi Nationalis, jnde selve vergaderinge om verscheyden verhinderingen nyet Jegenwoordich en was, ende dese saecken dienden te geschieden met gemeenen advise ende onderteyckeninge, Soo is doen ter tyt goet gevonden yemant van ons mettet gebesoigneerde nae D. Bogermannum te senden, om t'selve met syn E: te communiceren ende syne observatien (jndien hy eenige hadde) inde naeste vergaderinge die op den vyffden deses alhier geleydt was te verthoonen, Op dat inde selvige rypelyck daerop soude mogen geleth worden, twelck gedaen synde hebben wy uwer Ho: ende Mo: onderdanige dienaren terstont gearbeyt, dat hiervan een copie int nette geschreven soude mogen werden, om uwe Ho : ende Mo: deselve te presenteren, gelyck mede noch eene andere om voor de kercke in Archivis Synodi bewaert te worden 1).

Doch hebben de broeders tot haer leetwesen bevonden dat dit vuytschryven veel langsamer toeginck, als sy gewenscht hadden, ende hebben daerom tot verminderinge vande oncosten, ende om nyet te lange alle van haere kercken te absenteren, een minder getal gedeputeert, die uwe Jllustre Hoochmogentheyden, die opgemaeckte stucken namentlyck het journael van alle het gebesoigneerde handelen in Synodo Nationali, ende aldaer opgelesen ende verbetert, als oock het historisch verhael vant gene in tegenwoordicheyt vande Vuytheemsche Theologen in Synodo Nationali is verhandelt geworden, met alle de munimenten daertoe

*) Deze copie van de Acta Contracta, door alle revisores geteekend, bevindt zich thans in het Gemeentearchief te Dordrecht.

Sluiten