is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vande Kerckenordre gearresteert in Synodo Xationali Middelburgensi anno 1581, welcke alle tesamen den Synodo overgelevert ende behandight zijn geweest van D. Joanne Becio, diese in syne bewaringe hadde gehadt.

Andere schriften tot den voors. Synodum gehoorende en zyn mij geene behandight geweest: sodat ick seynde al wat in mijne bewaringe dus langhe geweest is, begeerende vrientlyck dat de Broeders des Classis gelieven mij daervan een Recipisse te seynden.

T' gene meer tot den Synodum gehoort, sullen de Broederen des Classis moeten soecken ende eysschen, so van D. Sebastiano Dammano, die noch onder hem heeft t' gene in dese bygevoegde verclaringe met syn handt geteyckent, is gespecifieert, als van

D. Joanne Bogermanno gewesene Praeside Synodi, die onder hem heeft alle de oratien die vande Uytheemsche als vande Professoren so nu so dan in Synodo gedaen zijn; dan syne Ed. meynt datse hem toebehooren. Ende mogelij ck sullen by syne Ed. noch eenighe andere stucken berusten. Twelcke de Broeders des Classis van syne E. sullen connen verstaen.

Dat ick dese schriften niet vroegher hebbe gesonden is bygecommen eensdeels overmits myne veelvoudighe occupatien. eensdeels overmits ick onlangs inde vacantien eenighe daghen ben absent geweest. Uwe E. gelieve mij derhalven by de Broeders ten besten te excuseren. De Coffer comt toe hare Hooch Aiogentheden. Daer diende wel een nieuwer ende vaster Coffer ofte kiste toegemaeckt te worden: ende de schriften dienden wel wat beter gebonden ofte ingenayt, twelck de Broeders na hare voorsichticheyt wel sullen versorgen alst behoort. Hiermede wil ick uwe

E. Eerwaerdighe, Godsalige, zeer geleerde ende voorsienighe Medebroeder, met uwe gansche familie inde bescherminge des Allerhooghsten bevelen, die uwe E. mitsgaders alle de Broeders des Classis, in goede ende langhdurige gesontheyt genadelijck wil bewaren tot de meeste dienst syner kercke.

Tot Leyden den ie Julij a° XVIC dry ende twintich.

uwer E. gansch dienstwillige Festus Hommius.