is toegevoegd aan uw favorieten.

Hamabdil

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijke zegening zoo licht inzinking volgt. Opgaan, blinken en verzinken is niet alleen het lot der volkeren, maar ook van de gemeente op aarde. Op den vloed volgt altijd weer de eb. Na den zomer komt telkens weer de winter. Zoo is het in de ziel van Gods kind. Zoo is het ook in de Kerk van Christus.

En al weten we, dat dit niet anders kan; dat na de Apostolische Kerk in al haar zuiverheid de ontaarding der Roomsche Kerk kwam; dat na de Reformatie, toen het bederf van Godes Kerk weer was verwijderd, de eeuw van rationalisme en revolutiegeest volgde; toch blijft het de roeping van Gods volk om tegen die inzinking en wegkwijning in te worstelen en het bederf te stuiten met alle krachten, die God ons schonk.

Een Gereformeerde Kerk mag nooit tevreden zijn met wat ze bezit. Ecclesia Reformata semper reformanda est, was daarom de vrome leus onzer vaderen. Een Kerk, die gereformeerd is, moet altijd doorgaan met reformeeren.

Reformeeren niet alleen uitwendig, door de beginselen van Gods Woord steeds zuiverder toe te passen in haar kerkinrichting, te belijden in haar Confessie, te handhaven tegenover de wereld.

Maar ook reformeeren inwendig, doordat de zonden worden afgebroken, het geloofsleven tot rijker bloei komt, de gemeenschap met God steeds inniger en teederder wordt gesmaakt.

Het machtige middel, dat God daartoe aan zijn gemeente schonk, is de prediking des Woords.

En de vraag, waarvoor we onze lezers wilden plaatsen, is of de bediening des Woords genoeg aan dien heiligen, dien nooit af te laten eisch voldoet.

Prediking van de vastigheid des verbonds ontbreekt in onze dagen niet. De heerlijke en rijke verbondsbeschouwing der gemeente, door onze vaderen aan de Schrift ontleend, wint steeds meer veld.

Dat is uitnemend.

Wie het verbond loslaat houdt geen sacrament des doops geen organisch verband der geslachten, geen christelijke opvoeding, geen gemeente meer over.

In de verbondsidee schuilt de kracht van ons Calvinisme tegenover Doopersch subjectivisme en Methodistischen bekeeringsijver.