is toegevoegd aan je favorieten.

Hamabdil

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand zeer verre te boven gaat, dit ééne toont ons de uitkomst toch, en reeds daardoor wordt een tip althans van den sluier opgetild, dat die uitverkiezing niet plotseling van het eene geslacht naar het andere overspringt, maar dat ze als regel in bepaalde geslachten wordt gevonden. Dat leert de Schrift u duidelijk. Onder het Oude Verbond zondert God Abraham en zijn geslacht af en worden in dit geslacht de uitverkorenen gevonden. Dat buiten Israël ganschelijk geen uitverkorenen zouden zijn, leert de Schrift niet. De voorbeelden van Job en Melchizedek, van Ruth en Naaman toonen het tegendeel. En die enkele voorbeelden, die de Schrift met name noemt, geven hoop, dat er meerderen uit de heidenwereld gered zijn geworden. Maar als geheel genomen, laat God de heidensche volkeren wandelen in de duisternis en schittert bij Israël alleen het licht Zijner genade. Buiten Israël komt de uitverkiezing sporadisch voor; is het een komeet, die plotseling opduikt aan den hemel, maar straks verbleekt; bij Israël zien we geslachten, waar de uitverkiezing als een gouden lijn doorheen loopt en waar ze tot in het ioe en 12e lid haar kostelijke vrucht ons doet aanschouwen. En zooals het bij Israël was, zoo zien we het ook thans om ons heen. Wel is de middelmuur des afscheidsels gevallen en gaat de prediking nu tot alle volkeren op aarde uit, maar die prediking is niet allen volkeren in gelijke mate ten zegen. Er zijn volkeren, die het Evangelie gekend en verworpen hebben, van wie daarom de kandelaar des Woords is weggenomen en die tot het heidendom zijn teruggezonken Wat bleef er van de bloeiende Kerk in Klein-Azië, wat van de martelaarskerk in Afrika over? De lijn der uitverkiezing brak daar af. Maar bij andere volkeren, inzonderheid in ons Christelijk Europa, bleef de Kerk reeds tientallen eeuwen standhouden, en waar de Kerk zonder den achtergrond der uitverkiezing niet kan blijven bestaan, daar moet de uitverkiezing bijzonder onder die volkeren hebben plaats gevonden.

En wat ge zoo onder de volkeren ziet, ziet ge ook onder de geslachten en families om u heen. Er zijn geslachten, ook in Christelijke landen, waar de laatste band met het geloof doorgesneden werd; waar van ouders op kinderen en kindskinderen, ge niets vindt dan onverschilligheid en wereldsgezindheid; waar elk teeken der uitverkiezing ontbreekt. En