is toegevoegd aan je favorieten.

Hamabdil

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloop en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen.« En waar bij menig uitverkorene het geloof o zoo zwak is en de volle geloofsverzekerdheid gemist wordt, ook al is hij een kind des Heeren, daar kan die geloofszekerheid geen maatstaf zijn, om daarnaar do uitverkorenen van de verworpenen te onderscheiden.

Iets wat te meer klemt, omdat er naast de echte, ook een valsche verzekerdheid is. Hypocrieten en huichelaren zijn er in de gemeente altijd, die niet alleen anderen, maar, vergeet dit niet, ook zichzelven misleiden. Verzekerden te Jeruzalem en gerusten op den berg Samaria, over wie God het wee uitroept, omdat ze niet waarlijk Gods kinderen zijn. Discipelen, die geprofeteerd hebben in Christus naam, die Heere Heere hebben geroepen, die zelfs krachten en teekenen hebben gedaan en tot wie Christus toch eenmaal zeggen zal: Gaat heen, lk heb u nooit gekend. Dwaze maagden, die meenen tot den bruidstoet te behooren, maar de lampen niet met olie hadden gevuld en daarom, toen ze voor de deur kwamen, deze gesloten vonden.

Zoo stuit ge aan beide zijden. Ge hebt ware kinderen Gods, die met een Heman doodbrakende zijn van hun jeugd af en bij wie de rijke troost: ik ben een uitverkorene, tot aan hun sterven, ontbreekt. En omgekeerd, ge hebt hypocrieten, die wel met ophef in hun geloofszekerheid roemen, maar bij wie de wortel der zaak ten eenenmale wordt gemist. Het eigen getuigenis kan dus niet tot onfeilbaren maatstaf strekken.

En evenmin kan als toetssteen dienst doen de keur der gemeente. Ook hier zij terstond toegestemd, dat Gods volk fijne geestelijke voelhorens bezit en in vele gevallen wel in staat is het echte geloof van het nagemaakte te onderscheiden. Voor het keurmeesterschap, gelijk dit door sommige vromen wordt uitgeoefend, nemen we het daarom niet op. Wanneer naar pasklaargemaakt model, vaak aan eigen bijzondere ervaring ontleend, niet zonder geestelijken hoogmoed, anderer staat en toestand wordt beoordeeld, loopt men zoo licht gevaar te zondigen tegen het woord van Christus: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Teederheid en zachtmoedigheid blijft hier altijd eisch. Het gekrookte riet mag niet verbroken en de rookende vlaswiek mag niet uitgebluscht worden. Maar dat Gods volk vaak voelt als bij instinct, of er waarachtig leven