is toegevoegd aan je favorieten.

Hamabdil

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gewaarschuwd worden als een hypocriet en huichelaar. Men mag dan er op aandringen, dat zoo iemand met dit uitwendig genadeverbond niet tevreden zal zijn, hem waarschuwen, dat hij zonder meer ontvangen te hebben, verloren zal gaan, hem opwekken om ook tot het inwendige genadeverbond te komen, maar de positie, die hij in de kerk inneemt, is dan op zich zelf een gewettigde en geoorloofde.

Onze Geloofsbelijdenis nu weerspreekt dit ten stelligste. Ze zegt uitdrukkelijk van de Kerk, dat deze «een heilige verzamemeling is dergenen die zalig worden, dier ware Christgeloovigen, alle hunne zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewasschen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest.» Wel erkent de confessie, dat in de Kerk in haar uitwendige gestalte onder de goeden altijd vermengd zijn de hypocrieten, maar ze voegt er terstond aan toe, dat deze hypocrieten «intusschen van de Kerk niet zijn, hoewel ze naar het lichaam in haar zijn.» En hetzelfde wat de Geloofsbelijdenis hier van de Kerk zegt, geldt evenzoo van het Genadeverbond. Want wel is de opmerking terecht gemaakt, dat Kerk en Genadeverbond niet hetzelfde zijn; de Kerk is de vergadering der geloovigen en het Genadeverbond is de relatie tusschen God en de geloovigen, maar wanneer we hier spreken van de verbondsbeschouwing, dan bedoelen we den kring dergenen, die tot het Genadeverbond gerekend worden, en die kring valt met de Kerk saam.

De oude onderscheiding, reeds door Augustinus gemaakt en door onze Geloofsbelijdenis overgenomen, dat de schijngeloovigen wel in de Kerk, maar niet van de Kerk zijn, kan dan ook op het Genadeverbond worden toegepast; ze zijn wel injoedere, in het genadeverbond, maar niet de joedere, niet van het genadeverbond. Ze leven wel uitwendig in den kring van het Genadeverbond; ze worden wel beschouwd door de Kerk als bondgenooten; ze deelen ook wel in de uitwendige teekenen van het verbond; ze zullen ook naar het verbond eenmaal geoordeeld worden en te zwaarder straffe ontvangen, maar ze behooren niet in werkelijkheid tot het Genadeverbond.

Wat hier beslist is het woord hypocriet of huichelaar. Een hypocriet is iemand, die zich anders voordoet dan hij werkelijk is, die een mom-aangezicht draagt, die als een tooneelspeler