is toegevoegd aan je favorieten.

Hamabdil

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een rol vervult, die in werkelijkheid hem niet toekomt. De vraag of hij dit opzettelijk doet met het doel om anderen te misleiden, of dat hij zichzelven misleidt, doet er niets toe. Een tooneelspeler kan zoo opgaan in zijn rol, dat hij ten slotte meent werkelijk de persoon te zijn, die hij voorstelt. Naast de volleerde huichelaars, die zich voordoen als geloovigen en zelf toch zeer goed weten, dat ze het niet zijn, vindt men tal van anderen, die de Schrift tijdgeloovigen noemt en die zich zeiven niet bewust zijn, dat ze het waarachtige geloof niet bezitten.

Maar hoe fijn men deze onderscheidingen ook wil uitpluizen, het kenmerk van een hypocriet blijft altijd, dat hij zichzelven voordoet voor wat hij niet is.

Bij een uitwendig Genadeverbond nu kan van een hypocrie geen sprake zijn. Indien iemand een historisch geloof bezit en geen openlijke ergernis geeft door zijn levenswandel, dan heeft hij aan de eischen van dit Genadeverbond voldaan. Of hij werkelijke genade bezit is dan een vraag, die alleen zijn persoonlijke verhouding tot God raakt, maar niet zijn optreden als bondgenoot, niet zijn behooren tot den kring der Kerk, niet zijn toetreden tot de teekenen en zegelen van het Genadeverbond.

Nu voelt men in onzen tijd van geestelijke verslapping niet meer zoo diep het ongerijmde, dat in deze voorstelling schuilt, bij het lidmaatschap der kerk en bij den doop, dien men voor zijn kinderen begeert; alleen bij het Sacrament van het Avondmaal reageert nog de conscientie. Dan wordt wel degelijk de eisch van het genadeverbond gehandhaafd, dat niet een historisch geloof, maar een waarachtig, een echt geloof noodig is om het zegel des Verbonds te ontvangen. Wie zonder dat waarachtig geloof ten Avondmaal gaat, wordt als een hypocriet of huichelaar beschouwd. Maar die scheiding tusschen doop en avondmaal en tusschen de sacramenten en het lidmaatschap der kerk kent Gods Woord niet en gaat in tegen onze Belijdenis. De doop is even goed als het Avondmaal een teeken en zegel van het verbond der genade, en wie lidmaat is der Christelijke Kerk wordt als deelgenoot van het Genadeverbond beschouwd.

De scheiding tusschen het uitwendige en inwendige Genadeverbond moet daarom beslist worden verworpen. Het Genade-

lo