is toegevoegd aan je favorieten.

Hamabdil

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden opgevoed. Al haar arbeid en zorg besteedt de kerk daarom aan deze kinderen, alsof ze waarlijk kinderen Gods waren. En eerst, wanneer al die zorg en arbeid te vergeefs blijkt te zijn, en dit kind toch geen vruchten der bekeering waardig voortbrengt, moet de kerk wel haar onderstelling prijs geven en verklaren, dat dit kind geen deel heeft aan de weldaden des verbonds.

In den grond is er dan ook niet één Christelijk ouder, die er anders over denkt. Want, al mogen er enkele ouders gevonden worden, die hun kinderen naar geen Christelijke school zenden, en zelfs niet bidden leeren, omdat, zoolang als God hun kinderen niet krachtdadig bekeerd heeft, al die uitwendige godsdienst toch slechts schijn is, zulke ouders kunnen nauwelijks Christenen genoemd worden, en in de opvoeding hunner kinderen zijn ze het zeker niet. Wie zoo met zijn kinderen handelt, verdient door de kerk na ernstige vermaning gecensureerd en buiten het koninkrijk der hemelen gesloten worden. Zulke gevallen zijn dan ook gelukkig uitzondering. De regel is wel degelijk, dat Christelijke ouders hun kinderen een Christelijke opvoeding geven, ze leeren bidden tot hun Vader in de hemelen, en op grond van het verbond der genade, hen vermanen tot waarachtig geloof en bekeering. En bij dat alles, het mag dan min of meer onbewust zijn, gaan de ouders altijd van de hope uit, dat hun kind werkelijk een kind Gods is. Geen vader of moeder, die in het gebed pleitende voor hun kind, zich niet beroepen zal op de belofte Gods, dat Hij hun God en de God van hun kinderen wil zijn.

Ook de laatste bedenking, dat deze verbondsbeschouwing tot valsche gerustheid aanleiding geeft, is niet juist. Indien de kerk met een stellig en zeker oordeel tot alle kinderen des verbonds zeide: Gij zijt wedergeboren, dan zou zeker de gedachte in het hart kunnen opkomen, dat daardoor aan den ernstigen eisch van zelfbeproeven zou te kort gedaan worden. Nu ontkennen we niet, dat door sommige predikers wel eens zulke uitdrukkingen gebruikt zijn. Maar de Gereformeerde leer mag niet naar zulk een eenzijdige overdrijving beoordeeld worden. Ook de leer der uitverkiezing wordt door sommigen misbruikt. Er zijn predikers, die de leer der uitverkiezing zoo hard en ruw voorstellen, dat alle teederheid daarin gemist wordt,